สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจันทัปปภา  วงศ์ทองนิล
 
1. นางวรรณี  ไกลถิ่น
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนิสา  พุทธนาวงศ์
 
1. นางประภาศรี  พลภักดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชัยอนันต์  มรกต
2. เด็กหญิงทศพร  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวภัศรา  อานนท์
2. นายทรงชัย  อสิพงษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสมคิด  เถาปรัก
2. นางสาวอริญา  บุญขาว
 
1. นางพรรณเชษฐ์  ทองทิพย์
2. นางสาวเพ็ญนภา  สมพันธ์