สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลีลาวดี  นิลม่วง
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สะเทือน
2. เด็กหญิงปริยา  โนนศรีเมือง
3. เด็กหญิงวรัญญา  สระเกตุ
4. เด็กหญิงสุธิดา  ศรศรี
5. เด็กหญิงอรจิรา  คำผง
 
1. นายจำรัส  สมร
2. นายสุพงษ์  กองทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงใจ
 
1. นางชมพูนุท  กองทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  พลับสระน้อย
 
1. นางไพรวัลย์  สุขไกร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.17 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวภัศรา  อานนท์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจใจ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  วิระสอน
3. เด็กหญิงลดาวรรณ  วันที่หนึ่ง
 
1. นางวรวรรณ  สุทธิพันธ์
2. นางรุ่งจิตร  จงดี