สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. สามเณรเอกราช  โอชารส
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวจันทัปปภา  วงค์ทองนิล
 
1. นางวรรณี  ไกลถิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไชยมูล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  บุตรเสมียน
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
2. นางทัศนา  ไชยหงส์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงทิพย์  สมหวัง
2. นางสาวสุดารัตน์  วันที่หนึ่ง
 
1. นางจันทร  คำขาว
2. นางชุติภา  มนัสเกียรติกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สาระพงษ์
2. เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญขาว
3. เด็กหญิงอุไรพร  บุญส่ง
 
1. นางสาวอ่อนละนา  สายแก้ว
2. นางสาวสุทธินี  ขุขันธิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ธรรมพร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาลัย
3. เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีลาชัย
4. เด็กหญิงมัฑนา  วงศ์วรรณ
5. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  กาหลง
2. นายศุภณัฐฐ์  เปลี่ยนทองศิริ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรา  อินทหอม
2. เด็กหญิงญาณวรรณ  พลคำ
3. เด็กหญิงณาตยา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงนิตยา  สืบสิมมา
5. เด็กหญิงวิภาวดี  สำโรงแสง
 
1. นายสุพงษ์  กองทอง
2. นางชมพูนุท  กองทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.2 เงิน 5 1. เด็กชายมัย  ย่อมมี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก่นจันทร์
 
1. นางสายแก้ว  คำมั่น
2. นางสาวยุภาพรรณ  สุขหาญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  บูระพา
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีมงคล
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงเสาวณา  มีกุลเวียน
 
1. นางชมพูนุท  กองทอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรานุช  ศิลปวรเศษฐ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ดวงเนตร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายรัชชานนท์   นามสมุทรานุกูล
2. นายไชยวัฒน์  สีสมยา
 
1. นายสิทธิกร  บุญจูง