สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวทิพย์ธิดา  จินพละ
2. นางสาวศิริรัตน์  สงแก้ว
3. นางสาวสุวรรณี  ศรีมาศ
4. นางสาวอลิษา  สุวรรณ์ทอง
5. นายเดชณรงค์  อุปมัย
 
1. พระครูสุตธรรมวิวัฒน์  -
2. พระกิตติพงษ์  กิตฺติวํโส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.85 ทอง 5 1. นางสาวกุลสตรี  ดิตย์ประไพ
2. นายสหะ  โสดาพรม
 
1. นางสายแก้ว  คำมั่น
2. นายสุพงษ์  กองทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวณัฐพร  คำศิริ
2. นางสาวณัฐภรณ์  พิมานรัมย์
3. นางสาวพรนิภา  ศรีวิเศษ
4. นางสาวพอลลิน  ทองนพคุณ
5. นางสาวมาลิวัลย์  จันทรคำ
6. นางสาวสุภาวดี  มูลราช
7. นางสาวอภิญญา  ทองฮีง
8. นางสาวอริญา  สมร
9. นางสาวเจนจิรา  กาญจนกาจ
10. นางสาวเมย์  ชาธงไชย
 
1. พระครูสุภัทรกิจจากร  เกื้อกูล
2. นางสายแก้ว  คำมั่น
3. นายฤชชณาธร  พรรณาทรัพย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยศรี
 
1. นายชัยฤทธิ์  จินดาวงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  เพชรแก้ว
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สมร
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  รุ่งแสงทอง
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  รัตนา
 
1. นายสุทิน  คำบาง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตะวัน  ซุยซวง
 
1. นายสุทิน  คำบาง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  นาโท
2. เด็กหญิงกัญยารัตน์  สว่างภพ
3. นางสาวกาญจนา  สารสุข
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ภิปราย
5. นายจักรพันธ์  พรมสูง
6. นางสาวจินดารัตน์  ขวัญเมือง
7. นางสาวจีระภา  เสาศิลา
8. เด็กหญิงชนิสรา  ทองจุล
9. นายชัยวัฒน์  ศรีหา
10. นางสาวณัฐกาญจน์  จันทสมุทร
11. นางสาวณัฐกิตติ์  คำพินิจ
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอ้ม
13. เด็กหญิงทศพร  วงษ์ขันธ์
14. เด็กชายธรรณธร  สิงห์ชาติ
15. เด็กชายปกรณ์  ศรีฮ้อยคำ
16. เด็กชายปรมัตถ์  ทวีศิลป์
17. เด็กชายพัสกร  อิมปิ่น
18. นางสาวยุพรพรรณ  วงปรั่ง
19. เด็กหญิงวนิดา  วงษ์พินิจ
20. เด็กหญิงวันทกานต์  พันธ์จันทร์
21. นางสาววิลาวรรณ  พร้อมสุข
22. นางสาวสุดารัตน์  ขวัญเมือง
23. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมชาติ
24. นางสาวสุวรรณา  เฉี่ยมแหลม
25. นายอนุสรณ์  ขันอ่อน
26. เด็กหญิงอภิสรา  ตรงศูนย์ดี
27. นางสาวอรวรรณ  พันธ์มาลี
28. เด็กหญิงอรุณวรรณ  สถานพงษ์
29. เด็กหญิงอัจฉรา  พิมเสนา
30. นางสาวอันลญา  ดีกล่ำ
31. นายโอภาส  ปัดทาศรี
 
1. นายแจ้ง  วงษ์ยะลา
2. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
3. นางกรรณิการ์  สมร
4. นายชัยฤทธิ์  จินดาวงศ์
5. นายสุทิน  คำบาง
6. นายจำรัส  สมร
7. นางสาวอัญชนาภา  คันธชาติ
8. นางอรัญญา  ใจโชติ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวทิพวรรณ  สมร
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ในทอง
 
1. MissAnnabelle  Penascosas