สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวแอม  อสิพงษ์
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.3 เงิน 11 1. นางสาวจันทิรา  ปราศัย
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสุนิสา  แก้วนิมิตร
 
1. นางสาวสรุณี  พงษ์สุระ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาววรรณภา  ปลงใจ
2. นางสาววรรณวิมล   มีแก้ว
3. นางสาวศุนันทา  กอกหวาน
 
1. นางสาวสรุณี  พงษ์สุระ
2. นางนัยนา  ปาปะไพ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายชัยนเรศ  ไชยศรีษะ
2. นายไชยยงค์  แก่นเกษ
 
1. นางสาวสรุณี  พงษ์สุระ
2. นางนัยนา  ปาปะไพ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวสุธาวิณี  กาญจนชาติ
 
1. นายเนตร  ครบสุวัน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวพรรทิวาห์  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวสกาวเดือน  ดอนเหลือม
3. นางสาวสุดารัตน์  อินธิสุด
 
1. นางสาวจารุณี  ใจพร
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  ตะเคียนจันทร์
2. นางสาวจุฑามาศ  ทองพา
3. นายมนัส  เพ็งเพราะ
 
1. นางสาวศศิธร  พลรักษ์
2. นายวิชญ์ภาส   ดอกแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  สาระรัตน์
2. นางสาวณัฐจรี  เพ็งเภา
3. นางสาวภาวรินทร์  ทรัพย์พลู
4. นางสาวสิริมา  กอกหวาน
5. นางสาวสุกัญญา  สุกไสย
 
1. นางคำปอง  อาจสามารถ
2. นางสาวทวี  ประครอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  ตองอบ
2. นางสาวรจนา  ปราศัย
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ย่อทอง
4. นายสิทธิโชค  ไชยสาร
5. นางสาวเกศสุดา  รับขวัญ
 
1. นายไพศาล  บุตรโสภา
2. นายกีรติกร  กระจ่างจิตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.57 ทอง 6 1. นางสาวทวิดา  ละเมิด
2. นายเจตน์ชานน  ไชยศรีษะ
 
1. นายไพศาล  บุตรโสภา
2. นายวิชญ์ภาส  ดอกแก้ว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ทองพา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เกษหอม
3. เด็กหญิงพิณดา  ยิ่งยง
4. นางสาวศิริอนงค์  ใสดาว
5. เด็กหญิงสุชาญญา  ตะเคียนจันทร์
6. เด็กหญิงสุนิศา  สกุลเอี่ยม
7. นางสาวสุภัตรา  แสนแสง
8. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวพันธ์
9. นางสาวเสาวคนธ์  สุทธิศิริ
10. นางสาวเสาวลักษณ์  สุทธิศิริ
 
1. นายวิชญ์ภาส  ดอกแก้ว
2. นายไพศาล  บุตรโสภา
3. นายวรวุฒิ  บุญชิต
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาดา  ย่อทอง
2. นางสาวเกศสุดา  ปราศัย
 
1. นายศักดิ์ธานี  วามะกัน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุริยา  สายสิน
 
1. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิทยา  อินหอม
 
1. นายสุนทร  ประมวล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยศรีษะ
2. นายกิตติศักดิ์  ทองจันทร์
3. นางสาวขนิษฐา  หอมสมบัติ
4. นายจักรเพชร  รดทะยงค์
5. เด็กชายจินกร  ฤหาร
6. นายทักดนัย  ไกรราม
7. นายธนกฤต  บุตรงาม
8. นางสาวธัญญลักษณ์  สิงหะ
9. นางสาวธัญญารัตน์  บานชื่น
10. นางสาวนุติญา  ชะรุดรัมย์
11. นางสาวน้ำเพชร  กองทรัพย์
12. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญางาม
13. นายพงศธร  อินธิสุทธิ์
14. เด็กหญิงพิชญาพร  บัวงาม
15. เด็กหญิงพิณนดา  ยิ่งยง
16. นางสาวมนศักดิ์  ประดี
17. เด็กหญิงวนาลี  คำเสียง
18. นางสาววิชุดา  ผิวขาว
19. นายวิทยา  อินหอม
20. นายวุฒิศักดิ์  แก้วอาสา
21. เด็กหญิงสมนึก  มากมูล
22. นายสมาพล  สุพรรณ์
23. นางสาวสลิตา  บุญเครือ
24. นายสันติภาพ  ยางงาม
25. เด็กหญิงสุชาญญา  ตะเคียนจันทร์
26. นางสาวสุดารัตน์  สุภานิจ
27. นายสุรวุฒิ  อายุวงศ์
28. นายสุริยา  สายสิน
29. นายสุริยา  กอกหวาน
30. นางสาวสุลิตา  ใสสาร
31. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สีดา
32. นายอนิวัฒน์  อินทนู
33. นายอนุวัฒน์  ขวัญทวี
34. นายอภิชาติ  เทียมจิต
35. นายเจตน์ชานน  ไชยศรีษะ
36. นางสาวเพียงขวัญ  พงษ์ธนู
37. นางสาวเพ็ญรัตน์  อุดรพันธ์
 
1. นายทำนุ  ไพศาลสุวรรณ
2. นางกาญจนา  กาบทอง
3. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
4. นางรุ่งลาวัลย์  กลิ่นหอม
5. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
6. นายสุนทร  ประมวล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุรวุฒิ  อายุวงศ์
 
1. นางรุ่งลาวัลย์  กลิ่นหอม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเนตรนภา  ชาญพินิจ
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ขันเงิน
 
1. นายมานะ  พงษ์สุระ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  เมืองกลาง
 
1. นายภัทรศักดิ์  มนทอง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรวรรณ  รูปคุ้ม
 
1. นายภัทรศักดิ์  มนทอง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุนิษา  แก้วนิมิตร
 
1. นายมานะ  พงษ์สุระ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธิดาภรณ์  ยาจิตร
2. นางสาวนิฤมล  เฮงเจริญ
 
1. นายภัทรศักดิ์  มนทอง
2. นายมานะ  พงษ์สุระ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวขนิษฐา  สุระ
2. นางสาวอรทัย  สมร
3. นายเจษฎา  ไชยชาญ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุนิษา  แก้วนิมิตร
 
1. นายภัทรศักดิ์  มนทอง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสงกรานต์  ดอกบัว
 
1. นายเนตร  ครบสุวัน
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริรัตน์  อินทหอม
2. นายอรรถพล  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนิษฐา  เสาศิลา
2. นางสาวกรองกาญจน์  คะนอง
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมณศักดิ์  ประดี
2. นายสมาพล  สุพรรณ์
3. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสุคนธ์
4. นางสาวอรพรรณ  จันเลิศ
5. นางสาวอัมรินทร์  นำสว่าง
6. นางสาวอารญา  สำเริง
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
3. นายไสย  ปราศัย
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมุธิตา  ณุวงศ์ศรี
2. นายสุริยา  ไชยชาญ
3. นายเกียรติศักดิ์  แสงบุญ
 
1. นายไสย  ปราศัย
2. นายสมพร  พงษ์เพชร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนัฏฐา  ย่อทอง
2. นางสาวนัฐติยา  สุการี
3. นางสาววนาลี  เสียงเพราะ
 
1. นายไสย  ปราศัย
2. นายสมพร  พงษ์เพชร
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินตนา  ตะเคียนจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  ไชยศรีษะ