สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสุนิสา  แก้วนิมิตร
 
1. นางสาวสรุณี  พงษ์สุระ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวสุธาวิณี  กาญจนชาติ
 
1. นายเนตร  ครบสุวัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวพรรทิวาห์  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวสกาวเดือน  ดอนเหลือม
3. นางสาวสุดารัตน์  อินธิสุด
 
1. นางสาวจารุณี  ใจพร
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  เมืองกลาง
 
1. นายภัทรศักดิ์  มนทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวขนิษฐา  สุระ
2. นางสาวอรทัย  สมร
3. นายเจษฎา  ไชยชาญ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์