สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.3 เงิน 11 1. นางสาวจันทิรา  ปราศัย
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาววรรณภา  ปลงใจ
2. นางสาววรรณวิมล   มีแก้ว
3. นางสาวศุนันทา  กอกหวาน
 
1. นางสาวสรุณี  พงษ์สุระ
2. นางนัยนา  ปาปะไพ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายชัยนเรศ  ไชยศรีษะ
2. นายไชยยงค์  แก่นเกษ
 
1. นางสาวสรุณี  พงษ์สุระ
2. นางนัยนา  ปาปะไพ