สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  อุตมะ
2. นางสาวปวีณา  สะอาด
3. นางสาวพรวิไล  ในทอง
4. นางสาววรรณิดา  แสงเพ็ง
5. นายวรากรณ์  หมู่มาก
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายโอภาส  กุลัพบุรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งฤดี  ในทอง
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอาทิตย์  สุมนทา
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  แต้มงาม
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกัลยา  ศรีบุตรวงค์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธานี  เมืองรักษ์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุธานี  เมืองรักษ์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล