สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวริศรา  โพนบุตร
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวหทัยรัตน์  สุปัตติ
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงลลิตา  อาจดวงดี
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 23 1. นางสาวเจนจิรา  หนูหล้า
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  บัวรินทร์
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรนภา  ไชยแสนทา
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีอินทร
2. เด็กหญิงสาวิกา  บุญหวาน
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ยวงปรางค์
 
1. นายเถวียน  รินทร
2. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวยลดา  มิ่งสอน
2. นางสาวอุไรภรณ์  แท่งทอง
3. นายเชาวราช  ชาดา
 
1. นายเถวียน  รินทร
2. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐชา  ไชยลา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวรินทร์
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
2. นายเถวียน  รินทร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 1. นางสาวกาญจนา  ยอดประทุม
2. นางสาววรรณนิภา  แสงประจักษ์
 
1. นายเถวียน  รินทร
2. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงภาระดี  กึ่งวงษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงสาวิภา  บุญหวาน
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
2. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาววรรณนิภา  แสงประจักษ์
2. นางสาวอุไรภรณ์  แท่งทอง
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
2. นายวัฒนา  กิตยารักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายกฤษฎา  สุปัตติ
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 22 1. นายรักเกียรติสกุล  บุญพบ
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนิติยาพร  นวลใส
2. เด็กหญิงนิศาชล  ยุนรัมย์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงลับ
 
1. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์
2. นายวัฒนา  กิตยารักษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.51 ทองแดง 13 1. นายทรงพล  อ้องตั๋ว
2. เด็กชายพีระพงษ์  พันธ์พระ
 
1. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชนะบุญ
2. เด็กชายเจษฎา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงฐิติมา  ดวงมาลา
 
1. นายลำคลอง  ใสกระจ่าง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐสิทธิ์  ศรีพล
 
1. นายลำคลอง  ใสกระจ่าง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 18 1. นางสาวเจนจิรา  หนูหล้า
2. นายเชาวราช  ชาดา
 
1. นายชาญศักดิ์  มาตรคำจันทร์
2. นายลำคลอง  ใสกระจ่าง
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายพีระพงษ์  พันธ์พระ
2. เด็กชายภูมินทร์  เจริญเชาว์
 
1. นายนิรันดร  ตังสุข
2. นายปฎิวัติ  บุญเย็น
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยปัญญา
2. นายศิริชัย  สุปัตติ
 
1. นายปฎิวัติ  บุญเย็น
2. นายนิรันดร  ตังสุข
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  หงษ์ทอง
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐชา  ไชยลา
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 7 1. นายปฎิภาณ  ไชยปัญญา
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 11 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชนะบุญ
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายปฎิภาณ  ไชยปัญญา
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงบุษราคัม   สุปัตติ
2. เด็กหญิงศิริญา  พุ่มเกาะ
 
1. นางสาวทิพภาพร  สัมทาน
2. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 27 1. นางสาวกาญจนา  ยอดประทุม
2. นางสาวชมัยพร  แท่งทอง
 
1. นางสาวทิพภาพร  สัมทาน
2. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีอินทร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวรินทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ยอดประทุม
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
2. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวชมัยพร  แท่งทอง
2. นางสาวยลดา  มิ่งสอน
3. นายเชาวราช  ชาดา
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
2. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิติยาพร  นวลใส
2. เด็กหญิงนิศาชล  ยุนรัมย์
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
2. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณิภา  แสงประจักษ์
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. นายณัฐชา  ไชยลา
2. นายภาณุวัฒน์  บัวรินทร์
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
2. นายเถวียน  รินทร
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปฎิภาณ  ไชยปัญญา
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์นวล
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุพัฒตรา  พันธ์ขาว
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิตรกร  ทองสาย
2. เด็กชายชลธาร  มิ่งสอน
 
1. นางสาวจิตติยาภรณ์  สีหะวงษ์
2. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 9 1. เด็กชายอนวัช  พรมทา
2. เด็กชายอัครพล  วงษ์มะณี
 
1. นางสาวจิตติยาภรณ์  สีหะวงษ์
2. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปฎิภาณ  ไชยปัญญา
2. นางสาววรรณิภา  แสงประจักษ์
 
1. นางสาวทิพภาพร  สัมทาน
2. นางสาวจิตติยาภรณ์  สีหะวงษ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายบดินทร  ทันบุตร
2. เด็กหญิงสุธิดา  บัวรินทร์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญหวาน
 
1. นายกัมปนาท  คันศร
2. นางสาวทิพภาพร  สัมทาน
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  ดวงมาลา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชนะบุญ
3. เด็กหญิงลลิตา  อาจดวงดี
 
1. นางนริศรา  บุตรไชย
2. นายวัฒนา  กิตยารักษ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกุล
2. เด็กชายอรรถชัย  บุญหวาน
3. เด็กหญิงอาริญา  ดอนละครขวา
 
1. นายวัฒนา  กิตยารักษ์
2. นางนริศรา  บุตรไชย
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงนิติยาพร  นวลใส
2. เด็กหญิงนิศาชล  ยุนรัมย์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงลับ
 
1. นายวัฒนา  กิตยารักษ์
2. นางนริศรา  บุตรไชย