สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวหทัยรัตน์  สุปัตติ
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายกฤษฎา  สุปัตติ
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 22 1. นายรักเกียรติสกุล  บุญพบ
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนิติยาพร  นวลใส
2. เด็กหญิงนิศาชล  ยุนรัมย์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงลับ
 
1. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์
2. นายวัฒนา  กิตยารักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชนะบุญ
2. เด็กชายเจษฎา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงบุษราคัม   สุปัตติ
2. เด็กหญิงศิริญา  พุ่มเกาะ
 
1. นางสาวทิพภาพร  สัมทาน
2. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 27 1. นางสาวกาญจนา  ยอดประทุม
2. นางสาวชมัยพร  แท่งทอง
 
1. นางสาวทิพภาพร  สัมทาน
2. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน