สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวริศรา  โพนบุตร
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 1. นางสาวกาญจนา  ยอดประทุม
2. นางสาววรรณนิภา  แสงประจักษ์
 
1. นายเถวียน  รินทร
2. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาววรรณนิภา  แสงประจักษ์
2. นางสาวอุไรภรณ์  แท่งทอง
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
2. นายวัฒนา  กิตยารักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.51 ทองแดง 13 1. นายทรงพล  อ้องตั๋ว
2. เด็กชายพีระพงษ์  พันธ์พระ
 
1. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงฐิติมา  ดวงมาลา
 
1. นายลำคลอง  ใสกระจ่าง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายพีระพงษ์  พันธ์พระ
2. เด็กชายภูมินทร์  เจริญเชาว์
 
1. นายนิรันดร  ตังสุข
2. นายปฎิวัติ  บุญเย็น
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 11 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชนะบุญ
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายปฎิภาณ  ไชยปัญญา
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีอินทร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวรินทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ยอดประทุม
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
2. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวชมัยพร  แท่งทอง
2. นางสาวยลดา  มิ่งสอน
3. นายเชาวราช  ชาดา
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
2. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์