สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงลลิตา  อาจดวงดี
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 23 1. นางสาวเจนจิรา  หนูหล้า
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีอินทร
2. เด็กหญิงสาวิกา  บุญหวาน
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ยวงปรางค์
 
1. นายเถวียน  รินทร
2. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐชา  ไชยลา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวรินทร์
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
2. นายเถวียน  รินทร
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงภาระดี  กึ่งวงษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงสาวิภา  บุญหวาน
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
2. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยปัญญา
2. นายศิริชัย  สุปัตติ
 
1. นายปฎิวัติ  บุญเย็น
2. นายนิรันดร  ตังสุข
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐชา  ไชยลา
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 7 1. นายปฎิภาณ  ไชยปัญญา
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน