สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 18 1. นางสาวเจนจิรา  หนูหล้า
2. นายเชาวราช  ชาดา
 
1. นายชาญศักดิ์  มาตรคำจันทร์
2. นายลำคลอง  ใสกระจ่าง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  หงษ์ทอง
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิติยาพร  นวลใส
2. เด็กหญิงนิศาชล  ยุนรัมย์
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
2. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณิภา  แสงประจักษ์
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 9 1. เด็กชายอนวัช  พรมทา
2. เด็กชายอัครพล  วงษ์มะณี
 
1. นางสาวจิตติยาภรณ์  สีหะวงษ์
2. นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายบดินทร  ทันบุตร
2. เด็กหญิงสุธิดา  บัวรินทร์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญหวาน
 
1. นายกัมปนาท  คันศร
2. นางสาวทิพภาพร  สัมทาน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกุล
2. เด็กชายอรรถชัย  บุญหวาน
3. เด็กหญิงอาริญา  ดอนละครขวา
 
1. นายวัฒนา  กิตยารักษ์
2. นางนริศรา  บุตรไชย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงนิติยาพร  นวลใส
2. เด็กหญิงนิศาชล  ยุนรัมย์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงลับ
 
1. นายวัฒนา  กิตยารักษ์
2. นางนริศรา  บุตรไชย