สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศินา  สุภาพ
 
1. นางผ่องศรี  ไชยเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  สุภาพ
 
1. นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชมน  พงษ์ชาติ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญกุล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไก่แก้ว
 
1. นางชลธิดา  สุไชยชิต
2. นายสันติ  ศรีรักษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 6 1. นางสาวทสพร  สุดายงค์
2. นายธวัชชัย  ประถมภาส
3. นางสาวศิริขวัญ  เทพวงศ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  มะลิงาม
2. นายสันติ  ศรีรักษา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายพรรคพล  พรหมทา
2. เด็กชายอนันตชัย  เสนคราม
3. เด็กชายเอกรัตน์  พิมูลชาติ
 
1. นายวิเชียร  ไชยโชติ
2. นางสุทิศา  ไชยโชติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวพรนัชชา  โพธิสาร
2. นายวรวุฒิ  มะโนชาติ
3. นางสาววิมพ์วิภา  ทองพิเศษ
 
1. นางสาวนัชนาภรณ์  ชูใจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวสุดารัตน์  บัวจันทร์
 
1. นายศรัณย์กร  พิศร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดารัตน์  บุระพุทธ
 
1. นางชิดชนก  คำทาสี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจินตนา  พงษ์วัน
 
1. นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิศารัตน์  ไพรบึง
 
1. นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ธรรมษา
 
1. นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระโพธิ์
2. เด็กหญิงพณิชา  ศรีวงษา
 
1. นางสาววิไลจิตร  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวบัวลิน  พันธ์แก่น
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรวิภา  เวียงนนท์
2. นางสาววชิราภรณ์  เกษอินทร์
 
1. นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง
2. นางสาวบัวลิน  พันธ์แก่น