สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชมน  พงษ์ชาติ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญกุล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไก่แก้ว
 
1. นางชลธิดา  สุไชยชิต
2. นายสันติ  ศรีรักษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 6 1. นางสาวทสพร  สุดายงค์
2. นายธวัชชัย  ประถมภาส
3. นางสาวศิริขวัญ  เทพวงศ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  มะลิงาม
2. นายสันติ  ศรีรักษา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระโพธิ์
2. เด็กหญิงพณิชา  ศรีวงษา
 
1. นางสาววิไลจิตร  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวบัวลิน  พันธ์แก่น
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรวิภา  เวียงนนท์
2. นางสาววชิราภรณ์  เกษอินทร์
 
1. นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง
2. นางสาวบัวลิน  พันธ์แก่น