สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศินา  สุภาพ
 
1. นางผ่องศรี  ไชยเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  สุภาพ
 
1. นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายพรรคพล  พรหมทา
2. เด็กชายอนันตชัย  เสนคราม
3. เด็กชายเอกรัตน์  พิมูลชาติ
 
1. นายวิเชียร  ไชยโชติ
2. นางสุทิศา  ไชยโชติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวพรนัชชา  โพธิสาร
2. นายวรวุฒิ  มะโนชาติ
3. นางสาววิมพ์วิภา  ทองพิเศษ
 
1. นางสาวนัชนาภรณ์  ชูใจ