สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพินิจ
 
1. นายวีระชัย  หงษ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชาภัทร์  ปรือปรัก
 
1. นางรุ่งฤดี  นรมาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ปรือปรัก
 
1. นางรุ่งฤดี  นรมาศ
2. นายวีระชัย  หงษ์ทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ปรือปรัก
 
1. นางสาวธันวดี  สังข์สะนา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวมาลา  เพ็ชรัตน์
 
1. นายวัชระ  ธรรมพร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เงาศรี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรือปรัง
 
1. นางสาววิลัย  ตะเคียนเกลี้ยง
2. นายธีรศักดิ์  สานุสันต์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวศศินภา  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัญฐิกา  บุตะเคียน
 
1. นางสาววิลัย  ตะเคียนเกลี้ยง
2. นายธีรศักดิ์  สานุสันต์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงโชตนา  ปรือปรัง
 
1. นายวัชระ  ธรรมพร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 11 1. นายสิทธิศักดิ์  โคตมา
 
1. นายธีรศักดิ์  สานุสันต์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงถิราภรณ์  สินนุราช
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ดอกพอง
3. เด็กชายโยธารักษ์   ปรือปรัง
 
1. นางสาวอรศรี  พลนำ
2. นายประพันธ์  มนตรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวรุจิรา  ไชยนรา
2. นางสาวศิริลักษณ์  แหวนวงษ์
3. นางสาวสุดารัตน์  สีสัน
 
1. นายกริชเพชร   บังพิมาย
2. นางสาวนันทน์ธิชา  โยธิกา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เทาศิริ
2. เด็กหญิงปรียานุช   วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี   สีสัน
 
1. นางสาวจุลลดา  ภูตะวัน
2. นางสาววันเพ็ญ  ธรรมเนียมต้น
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 6 1. นางสาวณัฐทชา  รัตนพันธ์
2. นางสาวภัทราวดี  ธรรมพร
3. นางสาวโยธาณัฐ  ศิริกุล
 
1. นางสาวภวิณีวรรณ  พละศักดิ์
2. นายประพันธ์  มนตรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวทัศนีย์   ตะเคียนเกลี้ยง
2. นายพิพัฒน์   ดีโลนงาม
3. นางสาววิจิตรา   ตะเคียนราม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ธรรมเนียมต้น
2. นายกิตตินันท์  โพธิสาร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.61 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทวีชาติ  หาดคำ
2. เด็กชายวีระพัฒน์   ศรีสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์  จันทบุตร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.05 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายชินวัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวจุลลดา  ภูตะวัน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดาวรรณ  แสงลอย
2. เด็กหญิงภควดี  จันเทพา
3. เด็กหญิงภัทรินร์  ธรรมพร
4. เด็กหญิงวรรณษมล  วงษ์ขันธ์
5. เด็กหญิงศศิธร  ปรือปรัก
 
1. นางสาวนวนจันทร์  สายทอง
2. นายสมศักดิ์  สมอ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  หาดคำ
2. เด็กชายเมธี  ศรีสิงห์
 
1. นายอดิศักดิ์  แก้วกันยา
2. นางสาวนวนจันทร์  สายทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.28 ทอง 11 1. นายจัตราวุธ  โสสา
2. นางสาวอรดา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  สมอ
2. นางสาวนวนจันทร์  สายทอง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุญจนาถ  ปรือปรัง
2. นางสาวดวงแข  ปรือปรัก
3. นางสาวธัญญาพร  จำปี
4. นางสาวพัชรี  ปรือปรัง
5. นางสาวมยุรี  บุญขาว
6. นางสาวศรวิภา  ปรือปรัก
7. นางสาวสุจิรา  ปรือปรัก
8. นางสาวสุนีรัตน์  คำขาว
9. นางสาวอรดา  วงษ์ขันธ์
10. นางสาวอาทิตยา  ประดับศรี
 
1. นายสมศักดิ์  สมอ
2. นางสาวนวนจันทร์  สายทอง
3. นายอดิศักดิ์  แก้วกันยา
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 -    
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 -    
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 -    
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภรณ์ภัณฑ์  คันศร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองพรม
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
2. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวศุภรัตน์  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวทับทิม  ธรรมพร
2. นางสาวนันธิตรา  พงษ์กลัด
3. นางสาวอารีญา  พะโสม
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
2. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยาธร   ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงกัลยา  วงษ์สมัคร
3. เด็กหญิงสุธาศิณา  รัตนพันธ์
4. เด็กหญิงสุธาศิณี  รัตนพันธ์
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  แก่นอ้วน
6. เด็กหญิงแสงรวี  ปรือปรัก
 
1. นางสาวสมใจ  คำภีร์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยยันต์  วงค์ขันธ์
2. เด็กชายธนพล  อุทัย
3. เด็กชายธนาวิทย์  ธรรมพร
4. เด็กชายนนทกานต์  วงศ์ขันธ์
5. เด็กชายปรัญญา  สาธรณ์
6. เด็กชายอภิชาติ  จันวงษา
7. เด็กชายอรรถพล  ยาศรี
8. เด็กชายอริญชัย  นรินทร์
 
1. นายศุภรัตน์  ทรงกลด
2. นายสมศักดิ์  สมอ
3. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุ  ศรีสิงห์
2. นายชัยณรงค์  ตะเคียนเกลี้ยง
3. นายณัฐพงษ์  แจ่มใส
4. นายภานุเดช  อุตมะ
5. นายวินัย  ปรือปรัง
6. นายสาโรธ  จันทร์สุด
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
2. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
3. นายกริชเพชร  บังพิมาย
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรี  ปรือปรัง
 
1. นายธีรศักดิ์  สานุสันต์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุธิดา  ปรือปรัก
 
1. นางสาวธันวดี  สังข์สะนา
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปัญญาพร  หอมจิตร
 
1. นางสาวธันวดี  สังข์สะนา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายกฤษดา  คำแปน
2. นายพักรบ  ศิลาทอง
 
1. นางสาวบังอร  สังวร
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวนุจรี  ตะเคียนราม
2. นางสาวปิยะวดี  ทัดศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  บุตรเวียงพันธ์
 
1. นางสาวอรศรี  พลนำ
2. นางศรีสุดา   สามารถ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณัฐธิดา  กุลวงษ์
2. นางสาวสุนีย์  ตะเคียนเกลี้ยง
3. นางสาวโสรยา  ตะเคียนราม
 
1. นางรุ่งฤดี   นรมาศ
2. นางสาววิลัย  ตะเคียนเกลี้ยง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนราพร  ปรือปรัง
2. นางสาวสุกานดา  กุลวงค์
3. นางสาวสุธิดา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พิศุทธิวงษ์ชัย
2. นางศรีสุดา   สามารถ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  ผลศรีทอง
2. นายวีรวัตร  ปรือปรัง
3. นางสาวอรทัย  บุตะเคียน
 
1. นางสาวสุภาพร  พิศุทธิวงษ์ชัย
2. นางศรีสุดา   สามารถ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิระวดี  สมยา
2. นางสาวอัจฉรา  เสนีโสด
3. นายอัมรัตน์   บุตะเคียน
 
1. นางศรีสุดา   สามารถ
2. นางสาวสุภาพร  พิศุทธิวงษ์ชัย