สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 11 1. นายสิทธิศักดิ์  โคตมา
 
1. นายธีรศักดิ์  สานุสันต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงถิราภรณ์  สินนุราช
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ดอกพอง
3. เด็กชายโยธารักษ์   ปรือปรัง
 
1. นางสาวอรศรี  พลนำ
2. นายประพันธ์  มนตรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวรุจิรา  ไชยนรา
2. นางสาวศิริลักษณ์  แหวนวงษ์
3. นางสาวสุดารัตน์  สีสัน
 
1. นายกริชเพชร   บังพิมาย
2. นางสาวนันทน์ธิชา  โยธิกา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.61 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทวีชาติ  หาดคำ
2. เด็กชายวีระพัฒน์   ศรีสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์  จันทบุตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.05 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายชินวัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวจุลลดา  ภูตะวัน