สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชาภัทร์  ปรือปรัก
 
1. นางรุ่งฤดี  นรมาศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ปรือปรัก
 
1. นางสาวธันวดี  สังข์สะนา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวมาลา  เพ็ชรัตน์
 
1. นายวัชระ  ธรรมพร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เงาศรี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรือปรัง
 
1. นางสาววิลัย  ตะเคียนเกลี้ยง
2. นายธีรศักดิ์  สานุสันต์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงโชตนา  ปรือปรัง
 
1. นายวัชระ  ธรรมพร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายกฤษดา  คำแปน
2. นายพักรบ  ศิลาทอง
 
1. นางสาวบังอร  สังวร