สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพินิจ
 
1. นายวีระชัย  หงษ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ปรือปรัก
 
1. นางรุ่งฤดี  นรมาศ
2. นายวีระชัย  หงษ์ทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวศศินภา  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัญฐิกา  บุตะเคียน
 
1. นางสาววิลัย  ตะเคียนเกลี้ยง
2. นายธีรศักดิ์  สานุสันต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เทาศิริ
2. เด็กหญิงปรียานุช   วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี   สีสัน
 
1. นางสาวจุลลดา  ภูตะวัน
2. นางสาววันเพ็ญ  ธรรมเนียมต้น
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 6 1. นางสาวณัฐทชา  รัตนพันธ์
2. นางสาวภัทราวดี  ธรรมพร
3. นางสาวโยธาณัฐ  ศิริกุล
 
1. นางสาวภวิณีวรรณ  พละศักดิ์
2. นายประพันธ์  มนตรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวทัศนีย์   ตะเคียนเกลี้ยง
2. นายพิพัฒน์   ดีโลนงาม
3. นางสาววิจิตรา   ตะเคียนราม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ธรรมเนียมต้น
2. นายกิตตินันท์  โพธิสาร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดาวรรณ  แสงลอย
2. เด็กหญิงภควดี  จันเทพา
3. เด็กหญิงภัทรินร์  ธรรมพร
4. เด็กหญิงวรรณษมล  วงษ์ขันธ์
5. เด็กหญิงศศิธร  ปรือปรัก
 
1. นางสาวนวนจันทร์  สายทอง
2. นายสมศักดิ์  สมอ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวศุภรัตน์  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง