สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  หาดคำ
2. เด็กชายเมธี  ศรีสิงห์
 
1. นายอดิศักดิ์  แก้วกันยา
2. นางสาวนวนจันทร์  สายทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.28 ทอง 11 1. นายจัตราวุธ  โสสา
2. นางสาวอรดา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  สมอ
2. นางสาวนวนจันทร์  สายทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุญจนาถ  ปรือปรัง
2. นางสาวดวงแข  ปรือปรัก
3. นางสาวธัญญาพร  จำปี
4. นางสาวพัชรี  ปรือปรัง
5. นางสาวมยุรี  บุญขาว
6. นางสาวศรวิภา  ปรือปรัก
7. นางสาวสุจิรา  ปรือปรัก
8. นางสาวสุนีรัตน์  คำขาว
9. นางสาวอรดา  วงษ์ขันธ์
10. นางสาวอาทิตยา  ประดับศรี
 
1. นายสมศักดิ์  สมอ
2. นางสาวนวนจันทร์  สายทอง
3. นายอดิศักดิ์  แก้วกันยา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภรณ์ภัณฑ์  คันศร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองพรม
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
2. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวทับทิม  ธรรมพร
2. นางสาวนันธิตรา  พงษ์กลัด
3. นางสาวอารีญา  พะโสม
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
2. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยาธร   ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงกัลยา  วงษ์สมัคร
3. เด็กหญิงสุธาศิณา  รัตนพันธ์
4. เด็กหญิงสุธาศิณี  รัตนพันธ์
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  แก่นอ้วน
6. เด็กหญิงแสงรวี  ปรือปรัก
 
1. นางสาวสมใจ  คำภีร์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยยันต์  วงค์ขันธ์
2. เด็กชายธนพล  อุทัย
3. เด็กชายธนาวิทย์  ธรรมพร
4. เด็กชายนนทกานต์  วงศ์ขันธ์
5. เด็กชายปรัญญา  สาธรณ์
6. เด็กชายอภิชาติ  จันวงษา
7. เด็กชายอรรถพล  ยาศรี
8. เด็กชายอริญชัย  นรินทร์
 
1. นายศุภรัตน์  ทรงกลด
2. นายสมศักดิ์  สมอ
3. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุ  ศรีสิงห์
2. นายชัยณรงค์  ตะเคียนเกลี้ยง
3. นายณัฐพงษ์  แจ่มใส
4. นายภานุเดช  อุตมะ
5. นายวินัย  ปรือปรัง
6. นายสาโรธ  จันทร์สุด
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
2. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
3. นายกริชเพชร  บังพิมาย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวนุจรี  ตะเคียนราม
2. นางสาวปิยะวดี  ทัดศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  บุตรเวียงพันธ์
 
1. นางสาวอรศรี  พลนำ
2. นางศรีสุดา   สามารถ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณัฐธิดา  กุลวงษ์
2. นางสาวสุนีย์  ตะเคียนเกลี้ยง
3. นางสาวโสรยา  ตะเคียนราม
 
1. นางรุ่งฤดี   นรมาศ
2. นางสาววิลัย  ตะเคียนเกลี้ยง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนราพร  ปรือปรัง
2. นางสาวสุกานดา  กุลวงค์
3. นางสาวสุธิดา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พิศุทธิวงษ์ชัย
2. นางศรีสุดา   สามารถ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  ผลศรีทอง
2. นายวีรวัตร  ปรือปรัง
3. นางสาวอรทัย  บุตะเคียน
 
1. นางสาวสุภาพร  พิศุทธิวงษ์ชัย
2. นางศรีสุดา   สามารถ