สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิสชา  สิงห์แก้ว
 
1. นางอันติมา  ใจดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเอมอร  เพ็ชรดีทน
 
1. นางอันติมา  ใจดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสนแก้ว
 
1. นางอันติมา  ใจดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โคนาบาล
2. เด็กหญิงพรพิชา  ผาธรรม
3. เด็กหญิงุบุษบา  ชุปวา
 
1. นางสาวบุญล้อม  จันทะวงษ์
2. นายพิทักษ์  ศรีสันต์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวปาริชาติ  คำเสียง
2. นางสาววรรณฤดี  ทำดำ
3. นางสาวอรทัย  สุพรหม
 
1. นางสาวบุุญล้อม  จันทะวงษ์
2. นายพิทักษ์  ศรีสันต์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนิศากร  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงสุกันยา  ประโลม
3. เด็กหญิงเกวลิน  ระหาร
 
1. นางสำเร็จ  ก้อนฝ้าย
2. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกมลวรรณ  โคนาบาล
2. นายรังสรรค์  จันทะชิต
3. นางสาวสิริยากร  วิสา
 
1. นางสาวสรัญญา  สิตะพงษ์
2. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.83 เงิน 4 1. เด็กชายวรวุฒิ  ไชยชาญ
2. เด็กชายสมศักดิ์  พิสสะสุระ
 
1. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนายุห์  หะนุจันทร์
2. เด็กชายพรเทพ  ศรีกงพาน
 
1. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสนแก้ว
 
1. นายปรัชรงค์ชัย  เติมใจ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พาภักดี
2. เด็กหญิงศิริญญา  หล้าแหล่ง
 
1. นายทองกร  สิทธิศร
2. นางนิตยา  สิทธิศร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.57 ทอง 13 1. นางสาวจิราวรรณ  คำเสียง
2. นายอภิชาติ  ใจมนต์
 
1. นายทองกร  สิทธิศร
2. นางนิตยา  สิทธิศร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายบุณยกร  คงราช
2. เด็กชายภานุพงษ์  ปัจมนต์
 
1. นายชัยยันต์  ถาพันธ์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นายธนาธิป  สำเนียงหวาน
2. นายวิวัฒน์  คำเสียง
 
1. นายชัยยันต์  ถาพันธ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์สมุทร
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ดอนเหลือม
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวพัชริดา  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  ทำดำ
2. เด็กหญิงอรทัย  สุพรหม
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ไชยศรีษะ
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวศุภมาศ  สมนึก
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกมลวรรณ  โคนาบาล
2. นายรังสรรค์  จันทรชิต
 
1. นางนิตยา  สิทธิศร
2. นายทองกร  สิทธิศร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวธิราภรณ์  เพชรรินทร์
2. นายประคอง  ศิลาชัย
3. นางสาวรัตติยากร   ประมวล
 
1. นางสาวจิระวรรณ  แพงวิเศษ
2. นางสาวเบญจมาศ  ราชรักษา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  โคษา
2. เด็กหญิงรัตนา  แต้มทอง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองเลิศ
 
1. นางสาวจิระวรรณ  แพงเศษ
2. นางสาวเบญจมาศ  ราชรักษา
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวดารุณี  ไชยชาญ
2. นางสาววรากร  พรหมงาม
3. นางสาวสุวนันท์  โคษา
 
1. นางสาวจิระวรรณ  แพงวิเศษ
2. นางสาวอัญชลี  โพธิ์ทอน
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 -    
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.17 ทอง 5 1. นายจิรายุ  หอมเชื้อ
2. นางสาวบุษกร  ดอนเหลือม
3. นางสาวปริศนา  งามฉลาด
 
1. นางสาวสรัญญา  สิตะพงษ์
2. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 -1 -