สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเอมอร  เพ็ชรดีทน
 
1. นางอันติมา  ใจดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนิศากร  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงสุกันยา  ประโลม
3. เด็กหญิงเกวลิน  ระหาร
 
1. นางสำเร็จ  ก้อนฝ้าย
2. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกมลวรรณ  โคนาบาล
2. นายรังสรรค์  จันทะชิต
3. นางสาวสิริยากร  วิสา
 
1. นางสาวสรัญญา  สิตะพงษ์
2. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนายุห์  หะนุจันทร์
2. เด็กชายพรเทพ  ศรีกงพาน
 
1. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นายธนาธิป  สำเนียงหวาน
2. นายวิวัฒน์  คำเสียง
 
1. นายชัยยันต์  ถาพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกมลวรรณ  โคนาบาล
2. นายรังสรรค์  จันทรชิต
 
1. นางนิตยา  สิทธิศร
2. นายทองกร  สิทธิศร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวดารุณี  ไชยชาญ
2. นางสาววรากร  พรหมงาม
3. นางสาวสุวนันท์  โคษา
 
1. นางสาวจิระวรรณ  แพงวิเศษ
2. นางสาวอัญชลี  โพธิ์ทอน