สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิสชา  สิงห์แก้ว
 
1. นางอันติมา  ใจดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พาภักดี
2. เด็กหญิงศิริญญา  หล้าแหล่ง
 
1. นายทองกร  สิทธิศร
2. นางนิตยา  สิทธิศร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายบุณยกร  คงราช
2. เด็กชายภานุพงษ์  ปัจมนต์
 
1. นายชัยยันต์  ถาพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์สมุทร
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ดอนเหลือม
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวพัชริดา  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ไชยศรีษะ
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว