สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวปาริชาติ  คำเสียง
2. นางสาววรรณฤดี  ทำดำ
3. นางสาวอรทัย  สุพรหม
 
1. นางสาวบุุญล้อม  จันทะวงษ์
2. นายพิทักษ์  ศรีสันต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.83 เงิน 4 1. เด็กชายวรวุฒิ  ไชยชาญ
2. เด็กชายสมศักดิ์  พิสสะสุระ
 
1. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวศุภมาศ  สมนึก
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว