สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โคนาบาล
2. เด็กหญิงพรพิชา  ผาธรรม
3. เด็กหญิงุบุษบา  ชุปวา
 
1. นางสาวบุญล้อม  จันทะวงษ์
2. นายพิทักษ์  ศรีสันต์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสนแก้ว
 
1. นายปรัชรงค์ชัย  เติมใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.57 ทอง 13 1. นางสาวจิราวรรณ  คำเสียง
2. นายอภิชาติ  ใจมนต์
 
1. นายทองกร  สิทธิศร
2. นางนิตยา  สิทธิศร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  ทำดำ
2. เด็กหญิงอรทัย  สุพรหม
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวธิราภรณ์  เพชรรินทร์
2. นายประคอง  ศิลาชัย
3. นางสาวรัตติยากร   ประมวล
 
1. นางสาวจิระวรรณ  แพงวิเศษ
2. นางสาวเบญจมาศ  ราชรักษา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  โคษา
2. เด็กหญิงรัตนา  แต้มทอง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองเลิศ
 
1. นางสาวจิระวรรณ  แพงเศษ
2. นางสาวเบญจมาศ  ราชรักษา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.17 ทอง 5 1. นายจิรายุ  หอมเชื้อ
2. นางสาวบุษกร  ดอนเหลือม
3. นางสาวปริศนา  งามฉลาด
 
1. นางสาวสรัญญา  สิตะพงษ์
2. นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์