สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุหลาบกุลี
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทรงกลด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวสุธิตา  แสนไชย
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สายแก้ว
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทรงกลด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.3 เงิน 13 1. นางสาวพิมพ์วิภา  ศรีสมพร
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  สง่างาม
2. เด็กหญิงชนินาถ  พุฒหอม
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทรงกลด
2. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวิภาพร  หอมหวล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญเสริม
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรัชนีกร  วังนุราช
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นายรัชชานนท์  แสงมาศ
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.25 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายรัชพล  พันธมาศ
2. เด็กหญิงศิริพร  วิเศษชาติ
3. เด็กชายเจนจิรา  ทองแย้ม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
2. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.75 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณฐนนท์  นาคนวล
2. นางสาวสายฝน  กุหลาบกุลี
3. นางสาวสุภาพร  วิเศษชาติ
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฏีรพัชร์  พันธ์เลิศ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สุภนาม
3. เด็กชายสุพัฒพงษ์  คงพานิช
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
2. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วิถุนัด
2. เด็กหญิงมธุริน  บุญทูล
3. เด็กชายศุภกิจ  แสงมาศ
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรทัย  พันธมาศ
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.2 เงิน 7 1. นางสาวนภาพร  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 14 1. เด็กชายสุธาริน  อินตา
2. เด็กหญิงอรยา  โกสิลา
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
2. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.85 ทอง 9 1. นายกิตติศักดิ์  นรดี
2. นางสาวเจนจิรา  ชุมรัมย์
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
2. นางสาวอรอนงค์  ทรงกลด
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุหลาบกุลี
2. เด็กหญิงวรรณิสา  พวงจันทร์
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจันทมณี  โถทอง
2. นางสาวสุพัฒตรา  บุญเติม
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณภา  วิยาสิงห์
 
1. นางศวิตา  ยอดนารี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายดนัย  ยิ้มเจริญ
 
1. นางศวิตา  ยอดนารี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรรณิดา  โสพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณภา  พันธมาศ
 
1. นางศวิตา  ยอดนารี
2. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุจิรา  พันธมาศ
 
1. นายโสภณ  บุญภา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นางสาวจิรภิญญา  อินตา
 
1. นายทศพล  ไชยณรงค์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขศรีเด่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทมณี  โถทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชราพร  จันดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  คนเพียร
2. เด็กหญิงพิชญฐิดา  ไพศรี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  บัญชาเมฆ
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิศารัตน์  พันธมาศ
2. นางสาววันดี  ชื่นตา
3. นางสาววิลัยวรรณ  บุญทูล
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนันทกา  พันธมาศ
 
1. นายทศพล  ไชยณรงค์
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑