สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุหลาบกุลี
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทรงกลด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวิภาพร  หอมหวล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญเสริม
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรัชนีกร  วังนุราช
 
1. นางสาวอารีรัตน์  พันธมาศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นายรัชชานนท์  แสงมาศ
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.25 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายรัชพล  พันธมาศ
2. เด็กหญิงศิริพร  วิเศษชาติ
3. เด็กชายเจนจิรา  ทองแย้ม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
2. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.75 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณฐนนท์  นาคนวล
2. นางสาวสายฝน  กุหลาบกุลี
3. นางสาวสุภาพร  วิเศษชาติ
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจันทมณี  โถทอง
2. นางสาวสุพัฒตรา  บุญเติม
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชราพร  จันดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย