สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวสุธิตา  แสนไชย
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 14 1. เด็กชายสุธาริน  อินตา
2. เด็กหญิงอรยา  โกสิลา
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
2. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุหลาบกุลี
2. เด็กหญิงวรรณิสา  พวงจันทร์
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรรณิดา  โสพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณภา  พันธมาศ
 
1. นางศวิตา  ยอดนารี
2. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขศรีเด่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย