สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สายแก้ว
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทรงกลด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.3 เงิน 13 1. นางสาวพิมพ์วิภา  ศรีสมพร
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  สง่างาม
2. เด็กหญิงชนินาถ  พุฒหอม
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทรงกลด
2. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.2 เงิน 7 1. นางสาวนภาพร  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณภา  วิยาสิงห์
 
1. นางศวิตา  ยอดนารี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายดนัย  ยิ้มเจริญ
 
1. นางศวิตา  ยอดนารี