สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วิถุนัด
2. เด็กหญิงมธุริน  บุญทูล
3. เด็กชายศุภกิจ  แสงมาศ
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที  คำลือชา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรทัย  พันธมาศ
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.85 ทอง 9 1. นายกิตติศักดิ์  นรดี
2. นางสาวเจนจิรา  ชุมรัมย์
 
1. นางสาวธัญพร  อาจภักดี
2. นางสาวอรอนงค์  ทรงกลด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุจิรา  พันธมาศ
 
1. นายโสภณ  บุญภา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นางสาวจิรภิญญา  อินตา
 
1. นายทศพล  ไชยณรงค์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  คนเพียร
2. เด็กหญิงพิชญฐิดา  ไพศรี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  บัญชาเมฆ
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิศารัตน์  พันธมาศ
2. นางสาววันดี  ชื่นตา
3. นางสาววิลัยวรรณ  บุญทูล
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑