สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทอง
 
1. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
 
1. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  แสงมาศ
 
1. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.3 ทอง 5 1. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินแพง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 71.9 เงิน 5 1. นางสาวนภาพร  นาคนวล
2. นางสาวประภาพร  สำลีงาม
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนายุต  ชฎาทอง
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 9 1. นางสาวทิพวรรณ  พันธมาศ
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวัง
2. เด็กหญิงธนัชพร  ทวีชาติ
3. เด็กชายไตรภูมิ  สง่างาม
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
2. นางธราธร  บุญเสริม
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เทียนขาว
2. นางสาวกาญจนา  วิเศษชาติ
3. นางสาววรรณวิษา  พันจันดา
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันทนา  จันทอง
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปัทมาวรรณ์  แหวนวงษ์
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ชนา  นิธิศกรวิชญ์
2. เด็กหญิงพรชิตา   โสดาจันทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธู์เพชร
 
1. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
2. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 8 1. นางสาวทิพวรรณ  พันธะมาศ
2. นางสาวศรีสุดา  ไชยภา
3. นางสาวสุภาภรณ์  พันธมาศ
 
1. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
2. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แหวนวงษ์
3. เด็กหญิงอารีษา  เจริญศรีเมือง
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 8 1. นางสาวฐิติพร  คนซื่อ
2. นางสาวภัทรา  เทียนขาว
3. นางสาววรรณวิศา  สาลาจารย์
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
2. นายชาลี  มีวงศ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประสิทธิ์   สีหาบุตร
2. เด็กชายปราการ  โถทอง
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทศวัทน์  แหวนเงิน
2. นางสาวหทัยรัตน์  ใจสุระ
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
2. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 5 1. เด็กชายพสุธร  นาคนวล
2. เด็กชายไกรวิชญ์  สุธาอรรถ
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.91 ทอง 4 1. เด็กชายปราการ  โถทอง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ผิวจันทา
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ตรีคำ
2. เด็กหญิงภันธสา  อินทร์เกตุ
3. เด็กหญิงอรอุมา  แหวนเงิน
4. เด็กหญิงอัจฉรา  แสงมาศ
5. เด็กชายเทอดศักดิ์  อุ้มเชื้อ
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นายประวิทย์  ตุ่มใสย์
2. นางสาวมาลิณี  ทวีชาติ
3. นางสาวศิริพร  สงพิมพ์
4. นางสาวสุกัญญา  แสงมาศ
5. นางสาวสุภาพร  พันโนฤทธิ์
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงนลินนิภา  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงปทุมรัตน์  เทียนขาว
3. เด็กหญิงพิชชาอร  ทวีชาติ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  นาคนวล
5. เด็กหญิงอริสรา  มีด้วง
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.67 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาณี  สิงขร
2. นายณวภัทร  แก้วนิมิตร
3. นางสาวพลอยสุดา  วิเศษชาติ
4. นางสาวรัตนา  สุธาออรถ
5. นายอมรศักดิ์  จันทอง
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ตรีคำ
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 -    
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.4 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพล  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงสุชาดา  รวบทองศรี
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.57 ทอง 10 1. นางสาวชาลิสา  บุญเสริม
2. นายวงศ์เพชร  ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางอรอนงค์  ทองประโตคน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลิญญา  สิงขร
2. นางสาววราภรณ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงวาสนา  แก่นอินทร์
4. นางสาววิภา  บัวแก้ว
5. นางสาววิภาดา  จันทอง
6. นางสาวสุกัญญา  จันชาย
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาวหา
8. เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี
9. นางสาวสุภาพร  ระยับศรี
10. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ปัญญาสวัสดิชัย
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวตวงพร  คำเสียง
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงอภิญญา   ทวีชาติ
 
1. นายสาโรจน์  บุญเสริม
2. นายเด่นชัย  ตุ่มใสย์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
2. นางสาวสุภาภรณ์  พันธมาศ
 
1. นายสาโรจน์  บุญเสริม
2. นายเด่นชัย  ตุ่มใสย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  นาดี
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์ภูธร
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวแสงรุ้ง  แสงมาศ
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธีระศักดิ์  จันทอง
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายสิทธิชัย  เหมือนชอบ
2. เด็กหญิงเวธิษา  แสงมาศ
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวขวัญชนก  นันทะเสน
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิชัย   เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโกเมน  ตุ่มใสย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโสภณ  บุตะเคียน
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญวัทน์  จันทอง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทร์จิรา  นรดี
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  พันธมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มใสย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธีระวัฒน์  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรี  นรดี
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มใสย์
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทอดศักดิ์  อุ้มเชื้อ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธรรมนูญ  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ใจสุระ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอุมา  แหวนเงิน
 
1. นางสาวปวีณา  กระสังข์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวกรกนก  ศักดา
 
1. นางสาวปวีณา  กระสังข์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพร  อินตา
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภูวดล  ขันติวงศ์
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปณิดา  เทียนขาว
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
3. เด็กหญิงธาดารัตน์  ชื่นชม
4. เด็กหญิงภัทราวดี  แหวนเงิน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
6. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ดวงใจ
7. เด็กหญิงเวธิษา  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
3. นางธราธร   บุญเสริม
4. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุลณีย์  ศิลาชัย
2. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
3. นางสาวธิดารัตน์  ชื่นชม
4. นางสาวนรินทร  เทียนขาว
5. นางสาวปณิดา  เทียนขาว
6. นางสาวประภาพร  สำลีงาม
7. นางสาวปัทมาวรรณ์  แหวนวงษ์
8. นางสาวพลอยสุดา  วิเศษชาติ
9. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
10. นางสาวสุภาภรณ์  พันธมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางธราธร  บุญเสริม
3. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
4. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ทองหล่อ
 
1. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
 
1. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกนก  แสงแดด
 
1. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 1. นางสาววรรณวิษา  พันจันดา
 
1. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญใส
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  เครือไชย
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงมาศ
 
1. นางสาวชัชชวาวดี  แสงมาศ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  จันทอง
 
1. นางสาวชัชชวาวดี  แสงมาศ
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  ชื่นชม
2. เด็กหญิงเวธิษา  แสงมาศ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อสิพงษ์
2. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนพมาศ  แสงมาศ
2. นางสาววาริศา  วีระพานิชย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อสิพงษ์
2. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจตุชัย  วิเศษชาติ
2. เด็กชายธนกร  แสงมาศ
3. เด็กชายนฤดล  โชคชัย
4. เด็กชายนันทศักดิ์  จันทอง
5. เด็กชายวุฒิพงษ์   สุขเติม
6. เด็กชายอดิศักดิ์  แหวนเงิน
7. เด็กชายอัครชัย  ศิลาชัย
8. เด็กชายเดชา  วิเศษชาติ
 
1. นายคงศักดิ์  มูลดับ
2. นายสาโรจน์  บุญเสริม
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนาวัฒน์  แก้วละมุล
2. นายพัฒนา  พิมพะ
3. นายพิชัย  ทอแสง
4. นายภคพงษ์  ชมป้อม
5. นายวัชรินทร์  แดงสีบัว
6. นายศราวุฒิ  สุขเติม
 
1. นายคงศักดิ์  มูลดับ
2. นายสาโรจน์  บุญเสริม
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีวัง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงมาศ
3. เด็กหญิงบุษรินทร์  เลื่อมวิลัย
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวธนิษฐา  พูนมั่น
2. นางสาวนภาพร  นาคนวล
3. นางสาวอิสราภรณ์  ทุมพา
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ตรีคำ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ตุ่มใสย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐวดี  จันทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อสิพงษ์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภพ  มูลประดับอรรถ
2. เด็กชายไตรภูมิ  สง่างาม
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
2. นางธราธร  บุญเสริม
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพวรรณ  พันธมาศ
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภรากรณ์  แคมรำ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทวีชาติ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุจิตรา  แหวนวงษ์
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  เทียนขาว
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
 
92 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิชัย   เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
93 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
94 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโกเมน  ตุ่มใสย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
95 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐกร  คำเสียง
2. เด็กชายอำพล  เทียนขาว
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางสาวเนตรนภา  สุรสรณ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกัตศดาวุธ  แสงมาศ
2. เด็กชายอนุชา  แสงมาศ
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรุฒน์  ครบพร
2. เด็กชายสหรัก  จันทอง
3. เด็กชายเชษฐา  สง่างาม
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวปวิตรา  สาริกา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  สุรินทร์
2. นายวีรยุทธ  หงส์ทอง
3. นายสมศักดิ์  สมบูรณ์
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวปวิตรา  สาริกา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  แสงมาศ
2. เด็กชายประสิทธิ์  แสงมาศ
3. เด็กชายยศเมธา  ทะรินรัมย์
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุทธ  นาคนวล
2. นายภูวดล  ขันติวงศ์
3. นายอนุสิทธิ์  พันโนฤทธิื
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีราวรรณ  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงพุทธิตา  หอมขจร
3. เด็กชายมณฑล  เทียนขาว
4. เด็กหญิงวีรวรรณ  นรดี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมลิ
6. เด็กหญิงโสรญา  พิมพะ
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  คำเสียง
2. นายจักรี  นรดี
3. นายณวภัทร  แก้วนิมิตร
4. นางสาวน้ำฝน  พิมพะ
5. นายพัชรพล  แหวนเงิน
6. นางสาวอภิชญา  เชิดชู
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อินตา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
3. เด็กหญิงอริสา  บุญเสริม
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุลณีย์  ศิลาชัย
2. นางสาววรตี  มณีล้ำ
3. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางธราธร  บุญเสริม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายธนายุต  ชฎาทอง
2. เด็กชายบรรพจน์  สุนทร
3. เด็กชายเอกรักษ์  ระยับศรี
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทนงศักดิ์  เทียนขาว
2. นายพิทยา  จันทอง
3. นายมงคล  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชานิกา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงภรากรณ์  แคมรำ
3. เด็กหญิงเจริญขวัญ  คำเสียง
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวภาวรินทร์  อินเกตุ
2. นางสาวศิริวรรณ  รัตพันธ์
3. นางสาวสุวรรณา  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวตวงพร  คำเสียง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ชนา  นิธิศกรวิชญ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธุ์เพชร
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 1. นายศักดา  เนินทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  ตุ่มใสย์
3. นายเกียรติศักดิ์  ใจช่วง
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรรหาญ  แก้วนิมิตร
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ตุ่มใสย์
3. เด็กหญิงโสภาภรณ์  กอนจิตร
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลิสา  บุญเสริม
2. นางสาวนรินทร  เทียนขาว
3. นางสาวสุจินันท์  นาคนวล
 
1. นางจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงธิวาณี  จันทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์  พิมพะ
2. นายวรวุฒิ  นาคนวล
3. นายเจษฎากร  สุขโข
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเชษฐา  สง่างาม
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
118 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินลดา  แสงมาศ
2. เด็กหญิงวิภาพร  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เทียนขาว
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  นาคนวล
2. นางสาวอนงนาฏ  แคมรำ
3. นางสาวอิสราภรณ์  ทุมพา
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
120 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ผาธรรม
2. เด็กชายอนุรักษ์  โหระเวช
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
2. นางธราธร   บุญเสริม
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มใสย์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลทิศ  ผิวจันทา
 
1. นายสาโรจน์  บุญเสริม
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  มณีวรรณ์
2. เด็กชายอัครพล  แสงอุ่น
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์