สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทอง
 
1. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนายุต  ชฎาทอง
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 9 1. นางสาวทิพวรรณ  พันธมาศ
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปัทมาวรรณ์  แหวนวงษ์
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงมาศ
 
1. นางสาวชัชชวาวดี  แสงมาศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  ชื่นชม
2. เด็กหญิงเวธิษา  แสงมาศ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อสิพงษ์
2. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนพมาศ  แสงมาศ
2. นางสาววาริศา  วีระพานิชย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อสิพงษ์
2. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกัตศดาวุธ  แสงมาศ
2. เด็กชายอนุชา  แสงมาศ
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์