สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  แสงมาศ
 
1. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินแพง
2. เด็กหญิงอัจฉรา  แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันทนา  จันทอง
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 8 1. นางสาวทิพวรรณ  พันธะมาศ
2. นางสาวศรีสุดา  ไชยภา
3. นางสาวสุภาภรณ์  พันธมาศ
 
1. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
2. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 8 1. นางสาวฐิติพร  คนซื่อ
2. นางสาวภัทรา  เทียนขาว
3. นางสาววรรณวิศา  สาลาจารย์
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
2. นายชาลี  มีวงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 5 1. เด็กชายพสุธร  นาคนวล
2. เด็กชายไกรวิชญ์  สุธาอรรถ
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวแสงรุ้ง  แสงมาศ
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายสิทธิชัย  เหมือนชอบ
2. เด็กหญิงเวธิษา  แสงมาศ
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวขวัญชนก  นันทะเสน
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
 
1. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกนก  แสงแดด
 
1. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญใส
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  จันทอง
 
1. นางสาวชัชชวาวดี  แสงมาศ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีวัง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงมาศ
3. เด็กหญิงบุษรินทร์  เลื่อมวิลัย
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวธนิษฐา  พูนมั่น
2. นางสาวนภาพร  นาคนวล
3. นางสาวอิสราภรณ์  ทุมพา
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐกร  คำเสียง
2. เด็กชายอำพล  เทียนขาว
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางสาวเนตรนภา  สุรสรณ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  แสงมาศ
2. เด็กชายประสิทธิ์  แสงมาศ
3. เด็กชายยศเมธา  ทะรินรัมย์
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์