สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
 
1. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 71.9 เงิน 5 1. นางสาวนภาพร  นาคนวล
2. นางสาวประภาพร  สำลีงาม
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวัง
2. เด็กหญิงธนัชพร  ทวีชาติ
3. เด็กชายไตรภูมิ  สง่างาม
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
2. นางธราธร  บุญเสริม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แหวนวงษ์
3. เด็กหญิงอารีษา  เจริญศรีเมือง
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงนลินนิภา  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงปทุมรัตน์  เทียนขาว
3. เด็กหญิงพิชชาอร  ทวีชาติ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  นาคนวล
5. เด็กหญิงอริสรา  มีด้วง
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.67 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาณี  สิงขร
2. นายณวภัทร  แก้วนิมิตร
3. นางสาวพลอยสุดา  วิเศษชาติ
4. นางสาวรัตนา  สุธาออรถ
5. นายอมรศักดิ์  จันทอง
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.4 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพล  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงสุชาดา  รวบทองศรี
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  นาดี
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธีระศักดิ์  จันทอง
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธีระวัฒน์  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทอดศักดิ์  อุ้มเชื้อ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอุมา  แหวนเงิน
 
1. นางสาวปวีณา  กระสังข์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภรากรณ์  แคมรำ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทวีชาติ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายธนายุต  ชฎาทอง
2. เด็กชายบรรพจน์  สุนทร
3. เด็กชายเอกรักษ์  ระยับศรี
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินลดา  แสงมาศ
2. เด็กหญิงวิภาพร  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เทียนขาว
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ