สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.3 ทอง 5 1. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เทียนขาว
2. นางสาวกาญจนา  วิเศษชาติ
3. นางสาววรรณวิษา  พันจันดา
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ชนา  นิธิศกรวิชญ์
2. เด็กหญิงพรชิตา   โสดาจันทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธู์เพชร
 
1. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
2. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.91 ทอง 4 1. เด็กชายปราการ  โถทอง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ผิวจันทา
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ตรีคำ
2. เด็กหญิงภันธสา  อินทร์เกตุ
3. เด็กหญิงอรอุมา  แหวนเงิน
4. เด็กหญิงอัจฉรา  แสงมาศ
5. เด็กชายเทอดศักดิ์  อุ้มเชื้อ
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นายประวิทย์  ตุ่มใสย์
2. นางสาวมาลิณี  ทวีชาติ
3. นางสาวศิริพร  สงพิมพ์
4. นางสาวสุกัญญา  แสงมาศ
5. นางสาวสุภาพร  พันโนฤทธิ์
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ตรีคำ
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.57 ทอง 10 1. นางสาวชาลิสา  บุญเสริม
2. นายวงศ์เพชร  ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางอรอนงค์  ทองประโตคน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลิญญา  สิงขร
2. นางสาววราภรณ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงวาสนา  แก่นอินทร์
4. นางสาววิภา  บัวแก้ว
5. นางสาววิภาดา  จันทอง
6. นางสาวสุกัญญา  จันชาย
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาวหา
8. เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี
9. นางสาวสุภาพร  ระยับศรี
10. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ปัญญาสวัสดิชัย
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวตวงพร  คำเสียง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์ภูธร
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิชัย   เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโกเมน  ตุ่มใสย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโสภณ  บุตะเคียน
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุญวัทน์  จันทอง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  พันธมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มใสย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มใสย์
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ใจสุระ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวกรกนก  ศักดา
 
1. นางสาวปวีณา  กระสังข์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปณิดา  เทียนขาว
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
3. เด็กหญิงธาดารัตน์  ชื่นชม
4. เด็กหญิงภัทราวดี  แหวนเงิน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
6. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ดวงใจ
7. เด็กหญิงเวธิษา  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
3. นางธราธร   บุญเสริม
4. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุลณีย์  ศิลาชัย
2. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
3. นางสาวธิดารัตน์  ชื่นชม
4. นางสาวนรินทร  เทียนขาว
5. นางสาวปณิดา  เทียนขาว
6. นางสาวประภาพร  สำลีงาม
7. นางสาวปัทมาวรรณ์  แหวนวงษ์
8. นางสาวพลอยสุดา  วิเศษชาติ
9. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
10. นางสาวสุภาภรณ์  พันธมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางธราธร  บุญเสริม
3. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
4. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ทองหล่อ
 
1. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 1. นางสาววรรณวิษา  พันจันดา
 
1. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
37 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิชัย   เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
38 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
39 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโกเมน  ตุ่มใสย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
40 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรุฒน์  ครบพร
2. เด็กชายสหรัก  จันทอง
3. เด็กชายเชษฐา  สง่างาม
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวปวิตรา  สาริกา
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  สุรินทร์
2. นายวีรยุทธ  หงส์ทอง
3. นายสมศักดิ์  สมบูรณ์
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวปวิตรา  สาริกา
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุทธ  นาคนวล
2. นายภูวดล  ขันติวงศ์
3. นายอนุสิทธิ์  พันโนฤทธิื
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีราวรรณ  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงพุทธิตา  หอมขจร
3. เด็กชายมณฑล  เทียนขาว
4. เด็กหญิงวีรวรรณ  นรดี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมลิ
6. เด็กหญิงโสรญา  พิมพะ
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  คำเสียง
2. นายจักรี  นรดี
3. นายณวภัทร  แก้วนิมิตร
4. นางสาวน้ำฝน  พิมพะ
5. นายพัชรพล  แหวนเงิน
6. นางสาวอภิชญา  เชิดชู
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อินตา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
3. เด็กหญิงอริสา  บุญเสริม
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุลณีย์  ศิลาชัย
2. นางสาววรตี  มณีล้ำ
3. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางธราธร  บุญเสริม
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทนงศักดิ์  เทียนขาว
2. นายพิทยา  จันทอง
3. นายมงคล  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชานิกา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงภรากรณ์  แคมรำ
3. เด็กหญิงเจริญขวัญ  คำเสียง
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวภาวรินทร์  อินเกตุ
2. นางสาวศิริวรรณ  รัตพันธ์
3. นางสาวสุวรรณา  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวตวงพร  คำเสียง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ชนา  นิธิศกรวิชญ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธุ์เพชร
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 1. นายศักดา  เนินทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  ตุ่มใสย์
3. นายเกียรติศักดิ์  ใจช่วง
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรรหาญ  แก้วนิมิตร
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ตุ่มใสย์
3. เด็กหญิงโสภาภรณ์  กอนจิตร
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลิสา  บุญเสริม
2. นางสาวนรินทร  เทียนขาว
3. นางสาวสุจินันท์  นาคนวล
 
1. นางจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงธิวาณี  จันทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์  พิมพะ
2. นายวรวุฒิ  นาคนวล
3. นายเจษฎากร  สุขโข
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
57 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเชษฐา  สง่างาม
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
58 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  นาคนวล
2. นางสาวอนงนาฏ  แคมรำ
3. นางสาวอิสราภรณ์  ทุมพา
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
59 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ผาธรรม
2. เด็กชายอนุรักษ์  โหระเวช
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
2. นางธราธร   บุญเสริม
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มใสย์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลทิศ  ผิวจันทา
 
1. นายสาโรจน์  บุญเสริม
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  มณีวรรณ์
2. เด็กชายอัครพล  แสงอุ่น
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์