สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิตรา  แก้วละมุน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจุฑามาศ  พวงจำปี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงปสิตา  คำเสียง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.3 เงิน 11 1. นางสาวเบญจรัตน์  เธอกิ่ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปารีนา  ทองดี
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยสิม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
2. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 1. นางสาวผริตาวดี  เดือนขาว
2. นางสาวสุธาสินี  สุขล้น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
2. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิราพร  สีดำ
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชลนี  แหวนเงิน
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนรินทร์  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองคำ
3. เด็กหญิงเกศินี   โนนน้อย
 
1. นายวิทยา   ธรรมบุตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวณัฐภรณ์   แก่นจันทร์
2. นางสาวสาลิณี  คำเสียง
3. นางสาวอภัสรา  จันทร์ตา
 
1. นายวิทยา   ธรรมบุตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายศราวุฒิ  อินทร์ตา
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.75 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เวียงสมุทร
2. เด็กหญิงยุพา  ศิราชัย
3. เด็กชายอิสระพงษ์  อินทร์ตา
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศิริบรรณ์
2. เด็กหญิงดวงนภา  มาลา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญทัน
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเสียง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวศิริวิมล  เตชะ
2. นางสาวสิริมา  ธนูทอง
3. นางสาวสุภารัตน์  ทองสง่า
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวีรพล  ทองดี
2. นายเอกพัด  โพธิ์ศรี
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นายดนัย  ภูฉายา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 58.48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุรเดช  มาลา
2. เด็กชายเติม  อินทร์ตา
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมพล  พันธมาศ
2. เด็กชายณัฐพล  ดาศรี
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุณิสา  ทัศน์จันดา
 
1. นายกวีวัฒน์   แหวนเงิน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องเกียรติ  ตาลเพลิง
 
1. นายกวีวัฒน์   แหวนเงิน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญจนา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายธีระศักดิ์  แหวนเงิน
 
1. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.14 ทอง 7 1. นางสาวพัชรา  แก้วละมุล
2. นายศราวุฒิ  อินทร์ตา
 
1. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปารีณา  ทองดี
2. เด็กหญิงสุณิสา  ทัศน์จันดา
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวณํฐภรณ์  แก่นจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  เตชะ
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ยาจิตร
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  อินทร์ตา
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงหฤทัย  ยืนนาน
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวดาราพร  โชติชุม
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เตชะ
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -    
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรเจริญ  นันทะศรี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  ปรึกษากิ่ง
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุภาทิพย์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  คำเพ็ง
3. เด็กหญิงราณี  นรดี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทร์ตา
5. เด็กหญิงสุทธินี  แว่่นจง
6. เด็กหญิงเกษสุดา  พวงจำปี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพร  คำเสียง
2. นางสาวบุษบา  โขโรจวง
3. นางสาวประภาสร  อินทร์ตา
4. นางสาวสุวนันท์  แหวนเงิน
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำเสียง
2. เด็กหญิงกัญจนา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์   สุภาทิพย์
5. เด็กหญิงณัฐติยา  มั่งมา
6. เด็กหญิงมณฑการต์  กรงทอง
7. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คำทา
8. เด็กหญิงรัตติกาล   คำเพ็ง
9. เด็กหญิงราณี   นรดี
10. เด็กหญิงสมพร  อินทร์ตา
11. เด็กหญิงสุดารัตน์   อินทร์ตา
12. เด็กหญิงสุธิณี   แว่นจง
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แหวนเงิน
14. เด็กหญิงอินธิรา  จันอุษา
15. เด็กหญิงอุไรพร  คำเสียง
16. เด็กหญิงเกษสุดา   พวงจำปี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นายวิทยา  ธรรมบุตร
5. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  จันทะคุณ
2. นายก้องเกียรติ  ตาลเพลิง
3. นางสาวจิราพร  คำเสียง
4. นายชินวัตร  ทองกำ
5. นางสาวบุษบา  โขโรจวง
6. นางสาวประภาสร  อินทร์ตา
7. นางสาวผริตาวดี  เดือนขาว
8. นางสาวศศิกานต์  เพชรมี
9. นางสาวสายสุดา  คำเสียง
10. นางสาวสุธาสินี  สุขล้น
11. นางสาวสุภาวดี  เเหวนเงิน
12. นางสาวสุวนันท์  แหวนเงิน
13. นางสาวสุวิมล  วิบุญอัด
14. นายอภิสิทธิ์  ทาระบุตร
15. นางสาวอินธุอร  อินทร์ตา
16. นางสาวเจษฎาพร  คำเสียง
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
5. นางเนตรนภา  ชินกฤต
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวแสงเดือน  อนาครัมย์
 
1. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  นัดทะยาย
 
1. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิรมล  แหวนวงค์
 
1. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งอรุน  เหมือนชอบ
 
1. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชุติมา  ชัยสีหา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หาญยิ่ง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แสงมาศ
 
1. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
2. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาววิจิตรา  สีดาสุข
2. นางสาวศศิธร   ดาศรี
3. นางสาวเจนจิรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
2. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อินตา
2. เด็กชายอนุวัตน์  บุญประสพ
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายวิทยา  ธรรมบุตร
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑามาศ  พวงจำปี
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพร  สีดำ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หาญยิ่ง
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
2. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอภัสรา  จันทร์ตา
 
1. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงหฤทัย  ยืนนาน
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลนี  แหวนเงิน
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
51 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญจนา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวกัลยรัตน์  จันทะคุณ
4. นางสาวจิราพร  คำเสียง
5. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุภาทิพย์
6. นายชินวัตร  ทองกำ
7. นายติณณภพ  ก้งทอง
8. เด็กชายธนากร  แก่นแก้ว
9. เด็กชายธีรนัย  ทองคำ
10. เด็กชายประวิท  อินทร์ตา
11. นายพรเจริญ  นันทะศรี
12. เด็กชายพิทูร  ทองคำ
13. เด็กชายมงคล  คำเสียง
14. เด็กหญิงรัตติกาล  คำเพ็ง
15. เด็กหญิงราณี  นรดี
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  เตชะ
17. นางสาวศศิกานต์  เพชรมี
18. เด็กชายสวภัทร  ทองก่ำ
19. นางสาวสุภาวดี  แหวนเงิน
20. นางสาวสุวิมล  วิบุญอัด
21. เด็กชายอนุวัตร  คำเสียง
22. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมลิ
23. เด็กชายอัครเดช  ชัญชะนันท์
24. นางสาวอินธุอร   อินทร์ตา
25. เด็กหญิงเกษสุดา  พวงจำปี
26. นางสาวเจษฎาพร  คำเสียง
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
5. นายวิทยา  ธรรมบุตร
6. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
7. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กชายมงคล  ทองก่ำ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงอภิญญา  คำเสียง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวธิดารัตน์  นรดี
2. นางสาวสุวนันท์  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  คำเสียง
2. นายอภิสิทธิ์  ทาระบุตร
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชนสรณ์  อสิพงษ์
2. เด็กชายชินดนัย  วงศ์ประสาน
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  ภูหอม
 
1. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
2. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายณัฐพล  ตาเลิศ
2. นายวรากร  ทองดี
3. นายเกียรติศักดิ์  กุลชริด
 
1. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
2. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตนัย  อสิพงษ์
2. นายยงยุทธ  อสิพงษ์
3. นายสุพล  ทองก่ำ
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงชนาพร  ชวดสูงเนิน
3. เด็กหญิงวนัชพร  คำเสียง
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวบุษบา  โขโรจวง
2. นางสาวประภาสร  อินทร์ตา
3. นางสาวสายสุดา  คำเสียง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  แก่นจันทร์
 
1. นายกวีวัฒน์   แหวนเงิน
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมาภรณ์  ไขกระโทก
2. นางสาวธัญลักษณ์  ทองดี
3. นางสาวพยงศรี  ป่าคา
 
1. นายกวีวัฒน์   แหวนเงิน
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชัญญา  คำเสียง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญทัน
3. เด็กหญิงอรญา  ม่วงงาม
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
2. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
65 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญากร  ศรีแก้ว
2. เด็กชายวีรพล  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมลิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เหาะเหิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสันติสุข  ประดิษฐ์
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิสิทธิ์  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
70 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  โสภาบุตร
2. เด็กชายพิชิต  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์