สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจุฑามาศ  พวงจำปี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชลนี  แหวนเงิน
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.75 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เวียงสมุทร
2. เด็กหญิงยุพา  ศิราชัย
3. เด็กชายอิสระพงษ์  อินทร์ตา
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 58.48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุรเดช  มาลา
2. เด็กชายเติม  อินทร์ตา
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวแสงเดือน  อนาครัมย์
 
1. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงอภิญญา  คำเสียง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน