สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิตรา  แก้วละมุน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปารีนา  ทองดี
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยสิม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
2. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิราพร  สีดำ
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายศราวุฒิ  อินทร์ตา
 
1. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวศิริวิมล  เตชะ
2. นางสาวสิริมา  ธนูทอง
3. นางสาวสุภารัตน์  ทองสง่า
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปารีณา  ทองดี
2. เด็กหญิงสุณิสา  ทัศน์จันดา
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ยาจิตร
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงหฤทัย  ยืนนาน
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวดาราพร  โชติชุม
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  ปรึกษากิ่ง
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  นัดทะยาย
 
1. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งอรุน  เหมือนชอบ
 
1. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชุติมา  ชัยสีหา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หาญยิ่ง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แสงมาศ
 
1. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
2. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาววิจิตรา  สีดาสุข
2. นางสาวศศิธร   ดาศรี
3. นางสาวเจนจิรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
2. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวธิดารัตน์  นรดี
2. นางสาวสุวนันท์  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญากร  ศรีแก้ว
2. เด็กชายวีรพล  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์