สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงปสิตา  คำเสียง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.3 เงิน 11 1. นางสาวเบญจรัตน์  เธอกิ่ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 1. นางสาวผริตาวดี  เดือนขาว
2. นางสาวสุธาสินี  สุขล้น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
2. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนรินทร์  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองคำ
3. เด็กหญิงเกศินี   โนนน้อย
 
1. นายวิทยา   ธรรมบุตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวณัฐภรณ์   แก่นจันทร์
2. นางสาวสาลิณี  คำเสียง
3. นางสาวอภัสรา  จันทร์ตา
 
1. นายวิทยา   ธรรมบุตร
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศิริบรรณ์
2. เด็กหญิงดวงนภา  มาลา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญทัน
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเสียง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญจนา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายธีระศักดิ์  แหวนเงิน
 
1. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวณํฐภรณ์  แก่นจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  เตชะ
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  อินทร์ตา
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญจนา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวกัลยรัตน์  จันทะคุณ
4. นางสาวจิราพร  คำเสียง
5. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุภาทิพย์
6. นายชินวัตร  ทองกำ
7. นายติณณภพ  ก้งทอง
8. เด็กชายธนากร  แก่นแก้ว
9. เด็กชายธีรนัย  ทองคำ
10. เด็กชายประวิท  อินทร์ตา
11. นายพรเจริญ  นันทะศรี
12. เด็กชายพิทูร  ทองคำ
13. เด็กชายมงคล  คำเสียง
14. เด็กหญิงรัตติกาล  คำเพ็ง
15. เด็กหญิงราณี  นรดี
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  เตชะ
17. นางสาวศศิกานต์  เพชรมี
18. เด็กชายสวภัทร  ทองก่ำ
19. นางสาวสุภาวดี  แหวนเงิน
20. นางสาวสุวิมล  วิบุญอัด
21. เด็กชายอนุวัตร  คำเสียง
22. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมลิ
23. เด็กชายอัครเดช  ชัญชะนันท์
24. นางสาวอินธุอร   อินทร์ตา
25. เด็กหญิงเกษสุดา  พวงจำปี
26. นางสาวเจษฎาพร  คำเสียง
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
5. นายวิทยา  ธรรมบุตร
6. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
7. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  คำเสียง
2. นายอภิสิทธิ์  ทาระบุตร
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายณัฐพล  ตาเลิศ
2. นายวรากร  ทองดี
3. นายเกียรติศักดิ์  กุลชริด
 
1. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
2. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เหาะเหิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิสิทธิ์  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์