สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมพล  พันธมาศ
2. เด็กชายณัฐพล  ดาศรี
 
1. นายสังวาล  คำเหลือ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุณิสา  ทัศน์จันดา
 
1. นายกวีวัฒน์   แหวนเงิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องเกียรติ  ตาลเพลิง
 
1. นายกวีวัฒน์   แหวนเงิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.14 ทอง 7 1. นางสาวพัชรา  แก้วละมุล
2. นายศราวุฒิ  อินทร์ตา
 
1. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เตชะ
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรเจริญ  นันทะศรี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุภาทิพย์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  คำเพ็ง
3. เด็กหญิงราณี  นรดี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทร์ตา
5. เด็กหญิงสุทธินี  แว่่นจง
6. เด็กหญิงเกษสุดา  พวงจำปี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำเสียง
2. เด็กหญิงกัญจนา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์   สุภาทิพย์
5. เด็กหญิงณัฐติยา  มั่งมา
6. เด็กหญิงมณฑการต์  กรงทอง
7. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คำทา
8. เด็กหญิงรัตติกาล   คำเพ็ง
9. เด็กหญิงราณี   นรดี
10. เด็กหญิงสมพร  อินทร์ตา
11. เด็กหญิงสุดารัตน์   อินทร์ตา
12. เด็กหญิงสุธิณี   แว่นจง
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แหวนเงิน
14. เด็กหญิงอินธิรา  จันอุษา
15. เด็กหญิงอุไรพร  คำเสียง
16. เด็กหญิงเกษสุดา   พวงจำปี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นายวิทยา  ธรรมบุตร
5. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  จันทะคุณ
2. นายก้องเกียรติ  ตาลเพลิง
3. นางสาวจิราพร  คำเสียง
4. นายชินวัตร  ทองกำ
5. นางสาวบุษบา  โขโรจวง
6. นางสาวประภาสร  อินทร์ตา
7. นางสาวผริตาวดี  เดือนขาว
8. นางสาวศศิกานต์  เพชรมี
9. นางสาวสายสุดา  คำเสียง
10. นางสาวสุธาสินี  สุขล้น
11. นางสาวสุภาวดี  เเหวนเงิน
12. นางสาวสุวนันท์  แหวนเงิน
13. นางสาวสุวิมล  วิบุญอัด
14. นายอภิสิทธิ์  ทาระบุตร
15. นางสาวอินธุอร  อินทร์ตา
16. นางสาวเจษฎาพร  คำเสียง
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
5. นางเนตรนภา  ชินกฤต
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลนี  แหวนเงิน
 
1. นายวินัย  ประทุมวัน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กชายมงคล  ทองก่ำ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชนสรณ์  อสิพงษ์
2. เด็กชายชินดนัย  วงศ์ประสาน
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  ภูหอม
 
1. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
2. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงชนาพร  ชวดสูงเนิน
3. เด็กหญิงวนัชพร  คำเสียง
 
1. นายวิทยา  ธรรมบุตร
2. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวบุษบา  โขโรจวง
2. นางสาวประภาสร  อินทร์ตา
3. นางสาวสายสุดา  คำเสียง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินทร์ตา
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  แก่นจันทร์
 
1. นายกวีวัฒน์   แหวนเงิน
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมาภรณ์  ไขกระโทก
2. นางสาวธัญลักษณ์  ทองดี
3. นางสาวพยงศรี  ป่าคา
 
1. นายกวีวัฒน์   แหวนเงิน
2. นางเนตรนภา  ชินกฤติ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมลิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสันติสุข  ประดิษฐ์
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  โสภาบุตร
2. เด็กชายพิชิต  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์