สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกจันทร์  กาญจนพันธ์
 
1. นางสาวจินตนา  พลคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวปราณี  บุญทูล
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์   คำใสย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณภา   พันไหล
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวอัญชิสา   สินธิพงษ์
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์   คำใสย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดาพร   เดือนขาว
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวน้ำค้าง   แก่นอินทร์
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์   คำใสย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรัสแสง  บุญเสริม
2. เด็กชายอนุชา  มาสม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สมบัติดี
 
1. นางสาวจินตนา  พลคำ
2. นางสุพีชา  นาคนวล
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นางสาวรัฐกานต์  บำเพ็ญพรต
2. นางสาวอมรรัตน์   เหล่าเลิศ
3. นายโชคอนันต์  กลิ่นมาลัย
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์   คำใสย
2. นางสุพีชา  นาคนวล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชา   แก้วละมุล
2. เด็กหญิงสุภาวิตา   แหวนเงิน
 
1. นางสาวจินตนา  พลคำ
2. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา   งามนัก
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงภักดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรางทิพย์   กาญจนพันธ์
 
1. นางสาวมาลา  วันทวี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายธนากร  สีสัน
2. นายวีระยุทธ  แก้วละมุล
 
1. นายวุฒิศักดิ์   เจินยุหะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพาพิน   เกษฎา
 
1. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวณัฎฐนิช  แสงอุ่น
 
1. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.25 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงนันทิตา   นันทสิงห์
3. เด็กหญิงวรางคณา  บุญกล้า
 
1. นางยุพาพร  ยุพาพร สมภารเพียง
2. นางปุญชรัสมิ์  สุขเกษม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวมนทิราลัย  สิงขรณ์
2. นางสาวอนุธิดา  แหวนเงิน
3. นางสาวอัญชลี  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวอภิญญา  มั่นคง
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคณิศร  พิมจันทร์
2. เด็กชายปริญญา  ดิบประโคน
3. เด็กชายวัฒนา   อินทร์หอม
 
1. นางยุพาพร  สมภารเพียง
2. นางสาวอภิญญา   มั่นคง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 10 1. นางสาวนุสรา  เพชรสุริยา
2. นางสาวสาวิตรี  ทองกล่ำ
3. นางสาวอัจราภรณ์  ภูนุภา
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วละมุล
2. เด็กชายณรงศักดิ์  สงมะเริง
3. เด็กชายสุรเชษฐ  จันทอง
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.38 เงิน 5 1. นางสาวจารุวรรณ   ม่วงอ่อน
2. นายนิกร   เดือนขาว
3. นายสมศักดิ์  แหวนเงิน
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์   แหวนเงิน
2. เด็กหญิงศิริยากร  ภูมิสนิท
3. เด็กหญิงอารยา  แก้วละมุล
 
1. นางยุพาพร  สมภารเพียง
2. นางสาวอภิญญา   มั่นคง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.15 เงิน 6 1. นายนันทชัย  แจ่มใส
2. นางสาวสาธินี  มีหวายหลึม
3. นางสาวเจนจิรา  ชัยวาลี
 
1. นางปุญชรัสมิ์  สุขเกษม
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภากร   เกียรติศักดิ์เดโช
2. เด็กชายสุรพล   สุขเติม
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตริน   หาญเสมอ
2. เด็กหญิงชญาดา   จีนบางช้าง
3. เด็กหญิงธิดาเทพ   สิงขรณ์
4. เด็กหญิงผ่องนภา   อินทรหอม
5. เด็กหญิงพรพรรณ   อ่อนจ้อย
 
1. นางสาวณัฐชญา   เกตุชัยวาล
2. นางสาวทิพวรรณ  ไชยศรีษะ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวกนกวรรณ   พิมพะ
2. นายธนัญชัย  แก้วละมุล
3. นางสาวมยุรี   ศรีชัย
4. นางสาววิริยา   แหวนเงิน
5. นางสาวศิริรัตน์   นรดี
 
1. นางสาวณัฐชญา   เกตุชัยวาล
2. นางสาวทิพวรรณ  ไชยศรีษะ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลพีชชา  คำขะ
2. นางสาวรัตนา   บุตรดี
3. นางสาวสุพัตรา   สิงขณ์
4. นางสาวสุวรรณา   แสงอุ่น
5. นางสาวอาภาภรณ์   ถิ่นชนก
 
1. นางสาวฐิตารีย์   ธีรชาญวิทย์
2. นางสาวทิพวรรณ   ไชยศรีษะ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิดา   แหวนเงิน
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 4 1. นางสาวนิทัดถธิดา   วงค์กระโซ่
 
1. นางสาวฐิตารีย์   ธีรชาญวิทย์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทราวุธ   แหวนเงิน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   บูรณะ
 
1. นายธิติพลวัฒน์  ทะสา
2. นางสาวณัฐชญา   เกตุชัยวาล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำค้าง   แก่นอินทร์
2. นายบัณฑิต   พุทธอินทร์
 
1. นายธิติพลวัฒน์  ทะสา
2. นางสาวณัฐชญา   เกตุชัยวาล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญธิดา   พิมพะ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   พรหมลิ
3. เด็กหญิงธิดาพร   ทองทวน
4. เด็กหญิงนัดตญา   แก้วละมุล
5. เด็กหญิงมลิวรรณ   คำอ่อน
6. เด็กหญิงลีลาวดี   บรรณธี
7. เด็กหญิงวิมลศิริ   แหวนเงิน
8. เด็กหญิงศิริพร   พรหมลิ
9. เด็กชายอนุพันธ์   ม่วงอ่อน
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เฟื่องสูงเนิน
 
1. นายธิติพลวัฒน์  ทะสา
2. นางสาวทิพวรรณ   ไชยศรีษะ
3. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วละมุล
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมลิ
4. เด็กหญิงฐิติมา  ทับเกตุ
5. เด็กชายทนงเดช  ศรีชนะ
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พิมพะ
7. เด็กหญิงนพิษฐา  หลวงวาริน
8. เด็กหญิงนัดตญา  แก้วละมุล
9. เด็กหญิงปรียาพร  มะลาทอง
10. เด็กหญิงมนทิรา  เหล่าเลิศ
11. เด็กหญิงลีลาวดี  บรรณธี
12. เด็กหญิงวารี  แสงอุ่น
13. เด็กหญิงวิมลสิริ  แหวนเงิน
14. เด็กชายอนุพันธ์  ม่วงอ่อน
15. เด็กหญิงเจนจิรา  พิมพะ
 
1. นายสฤษดิ์  มโนรัตน์
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
3. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
4. นางสุพัตตรา  แหวนเงิน
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงฟ้าฝัน  คะหาร
 
1. นายสฤษดิ์  มโนรัตน์
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 1. นางสาวช่อผกา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวอังศุมาลี  จริตงาม
 
1. นายสฤษดิ์  มโนรัตน์
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญยุทธ  แก้วละมุล
2. นายธนโชติ  แหวนเงิน
3. นายบัณฑิต  พุทธอินทร์
 
1. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี    เขตนิมิตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  สงพิมพ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาลีทอง
3. นายกิตติพงษ์  เครือศรี
4. เด็กหญิงกิติยา  หลวงโครต
5. เด็กหญิงจรัญญา  ทองแย้ม
6. นางสาวจุฑามาศ  คงดี
7. เด็กหญิงชนนิกานต์  แสวงสุข
8. เด็กหญิงชนัญธิดา  สิงขรณ์
9. นางสาวชยาภรณ์  บุญเสก
10. นายทศพล  สิงขรณ์
11. นายทิชากร  พลทา
12. เด็กหญิงธนัฐฐิณีย์  อินตา
13. นายธนันสา  จันทอง
14. เด็กหญิงธารารัตน์  ดวงศรี
15. นายธีระศักดิ์  เดือนขาว
16. นางสาวนุชจรี  เพ็งเพชร
17. นายบรรพต  ขุมกระโทก
18. นางสาวพรนัชชา  ยอดโพธิ์
19. นางสาวมุกรินทร์  กางหอม
20. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้องภัย
21. นายวงศกร  จิตรแก้ว
22. นางสาววราภรณ์  แสงมาศ
23. นายวสันต์  แก้วละมุล
24. นายวัชระ  เครือวัลย์
25. นางสาววันนิดา  แต้มทอง
26. นายศรายุทธ  สมนาค
27. เด็กหญิงศิริกานดา  ทองหล่อ
28. นางสาวสาวิกา  งามเลิศ
29. เด็กหญิงสุชาดา  พรหมลิ
30. นายสุริยา  ม่วงอ่อน
31. เด็กหญิงสุวรรณี  พรมลิ
32. นางสาวหัทยา  ใจรักดี
33. เด็กหญิงอนัน  อินทร์นุช
34. นางสาวอรญา  แก้วเกิด
35. นางสาวอาทิติยา  พรหมลิ
36. นางสาวอิสราภรณ์  ม่วงอ่อน
37. นางสาวอุทัยวรรณ  อินหอม
38. นางสาวอ่อนทิวา  ไหมทอง
39. นางสาวเบญจภรณ์  ม่วงอ่อน
 
1. นายวันชัย  พงษ์สุระ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี   เขตนิมิตร
3. นางยุพาพร  สมภารเพียง
4. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
5. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
6. สิบเอกปทิตา  บุญประกอบ
7. นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง
8. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิภพ  ตันทอง
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  ปาโกวงค์
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ดวงศรี
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวปวีณา  ศรีชัยชนะ
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิริยา  แหวนเงิน
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อร่ามเรือง
 
1. นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอรอนงค์  พันธุกาง
 
1. นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.88 เงิน 4 1. เด็กชายวรรณชัย  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพิมพ์ประภัส  แหวนเงิน
 
1. สิบเอกปทิตา  บุญประกอบ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติวัฒน์   แสงมาท
2. นายวงศกร  แก้วละมุล
3. นายวีระยุทธ    แก้วละมุล
4. นายอนุวัฒน์  สวัสดี
5. นายอำนาจ   สิงขรณ์
6. นายแสงชัย   สิงขรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
3. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แหวนเงิน
2. เด็กหญิงขวัญจิตร    จริตงาม
3. เด็กหญิงอารียา   ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสุพีชา   นาคนวล
2. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสกร   สิงขรณ์
2. นางสาวพิมพ์วิภา   ดำริสม
3. นางสาวรจนา   แก้วละมุล
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
2. นางสาวจินตนา  พลคำ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจรัญญา  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงศิริกานดา  ทองหล่อ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรภัทร  สิงขรณ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  คำภีระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายกิตติพงษ์  เครือศรี
2. นายกิตติวัฒน์  แสงมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  มีอำมาตย์
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. นางสุธาฝน  มนทอง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรชิตา  คำพะวัง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชัยแสง
 
1. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิรายุทธ  สมนาค
2. เด็กชายธาดา  นรดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางสุธาฝน  มนทอง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวกัลยา  สุวรรณศรี
2. นายทิชากร  พลทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางสุธาฝน  มนทอง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพิมพ์ประภัส  แหวนเงิน
2. นางสาวอรวรรณ  สุขมั่น
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาดา  สิงขร
2. นางสาวสุภาพรณ์  เวียงนนท์
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศักรินทร์  สีประดิษฐ
2. นายแสงชัย  สิงขรณ์
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรพัฒน์  แหวนวงค์
2. นางสาวรัตนา  ประสานดี
3. นางสาวศศิพิมล   แหวนเงิน
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. นางสาวกัสมาภรณ์   คำใสย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตตรา  คำทา
2. นางสาวปิยะดา  ศรีชัยชนะ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทองหล่อ
 
1. นางสาวณัฐชญา  เกตุชัยชวาล
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดวงฤทัย  พรมลิ
2. นางสาวพนิตสุภา  สาลีวัน
3. นางสาววิสุตตา  ปัญญาฉลาด
 
1. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
2. นางสาวทิวาวรรณ  จึงสุทธิวงษ์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวลลิตา  กาหลง
2. นางสาวศศินา  เครือวัลย์
3. นางสาวแพรพรรณ  ม่วงอ่อน
 
1. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
2. นางสาวทิวาวรรณ  จึงสุทธิวงษ์
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายนพรัตน์  แก้วละมุล
2. เด็กชายนราธร  สีดาสุข
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น