สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกจันทร์  กาญจนพันธ์
 
1. นางสาวจินตนา  พลคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.25 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงนันทิตา   นันทสิงห์
3. เด็กหญิงวรางคณา  บุญกล้า
 
1. นางยุพาพร  ยุพาพร สมภารเพียง
2. นางปุญชรัสมิ์  สุขเกษม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวมนทิราลัย  สิงขรณ์
2. นางสาวอนุธิดา  แหวนเงิน
3. นางสาวอัญชลี  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวอภิญญา  มั่นคง
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วละมุล
2. เด็กชายณรงศักดิ์  สงมะเริง
3. เด็กชายสุรเชษฐ  จันทอง
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงฟ้าฝัน  คะหาร
 
1. นายสฤษดิ์  มโนรัตน์
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 1. นางสาวช่อผกา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวอังศุมาลี  จริตงาม
 
1. นายสฤษดิ์  มโนรัตน์
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอรอนงค์  พันธุกาง
 
1. นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด