สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวปราณี  บุญทูล
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์   คำใสย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณภา   พันไหล
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา   งามนัก
 
1. นางเสาวลักษณ์  แสงภักดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรางทิพย์   กาญจนพันธ์
 
1. นางสาวมาลา  วันทวี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 10 1. นางสาวนุสรา  เพชรสุริยา
2. นางสาวสาวิตรี  ทองกล่ำ
3. นางสาวอัจราภรณ์  ภูนุภา
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อร่ามเรือง
 
1. นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพิมพ์ประภัส  แหวนเงิน
 
1. สิบเอกปทิตา  บุญประกอบ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แหวนเงิน
2. เด็กหญิงขวัญจิตร    จริตงาม
3. เด็กหญิงอารียา   ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสุพีชา   นาคนวล
2. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิรายุทธ  สมนาค
2. เด็กชายธาดา  นรดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางสุธาฝน  มนทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพิมพ์ประภัส  แหวนเงิน
2. นางสาวอรวรรณ  สุขมั่น
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาดา  สิงขร
2. นางสาวสุภาพรณ์  เวียงนนท์
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. นายวิษณุกร  แก้วละมุล