สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดาพร   เดือนขาว
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรัสแสง  บุญเสริม
2. เด็กชายอนุชา  มาสม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สมบัติดี
 
1. นางสาวจินตนา  พลคำ
2. นางสุพีชา  นาคนวล
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นางสาวรัฐกานต์  บำเพ็ญพรต
2. นางสาวอมรรัตน์   เหล่าเลิศ
3. นายโชคอนันต์  กลิ่นมาลัย
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์   คำใสย
2. นางสุพีชา  นาคนวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชา   แก้วละมุล
2. เด็กหญิงสุภาวิตา   แหวนเงิน
 
1. นางสาวจินตนา  พลคำ
2. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายธนากร  สีสัน
2. นายวีระยุทธ  แก้วละมุล
 
1. นายวุฒิศักดิ์   เจินยุหะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพาพิน   เกษฎา
 
1. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวณัฎฐนิช  แสงอุ่น
 
1. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.38 เงิน 5 1. นางสาวจารุวรรณ   ม่วงอ่อน
2. นายนิกร   เดือนขาว
3. นายสมศักดิ์  แหวนเงิน
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์   แหวนเงิน
2. เด็กหญิงศิริยากร  ภูมิสนิท
3. เด็กหญิงอารยา  แก้วละมุล
 
1. นางยุพาพร  สมภารเพียง
2. นางสาวอภิญญา   มั่นคง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.15 เงิน 6 1. นายนันทชัย  แจ่มใส
2. นางสาวสาธินี  มีหวายหลึม
3. นางสาวเจนจิรา  ชัยวาลี
 
1. นางปุญชรัสมิ์  สุขเกษม
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตริน   หาญเสมอ
2. เด็กหญิงชญาดา   จีนบางช้าง
3. เด็กหญิงธิดาเทพ   สิงขรณ์
4. เด็กหญิงผ่องนภา   อินทรหอม
5. เด็กหญิงพรพรรณ   อ่อนจ้อย
 
1. นางสาวณัฐชญา   เกตุชัยวาล
2. นางสาวทิพวรรณ  ไชยศรีษะ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวกนกวรรณ   พิมพะ
2. นายธนัญชัย  แก้วละมุล
3. นางสาวมยุรี   ศรีชัย
4. นางสาววิริยา   แหวนเงิน
5. นางสาวศิริรัตน์   นรดี
 
1. นางสาวณัฐชญา   เกตุชัยวาล
2. นางสาวทิพวรรณ  ไชยศรีษะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.88 เงิน 4 1. เด็กชายวรรณชัย  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายกิตติพงษ์  เครือศรี
2. นายกิตติวัฒน์  แสงมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวกัลยา  สุวรรณศรี
2. นายทิชากร  พลทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางสุธาฝน  มนทอง