สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวอัญชิสา   สินธิพงษ์
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์   คำใสย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลพีชชา  คำขะ
2. นางสาวรัตนา   บุตรดี
3. นางสาวสุพัตรา   สิงขณ์
4. นางสาวสุวรรณา   แสงอุ่น
5. นางสาวอาภาภรณ์   ถิ่นชนก
 
1. นางสาวฐิตารีย์   ธีรชาญวิทย์
2. นางสาวทิพวรรณ   ไชยศรีษะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิดา   แหวนเงิน
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 4 1. นางสาวนิทัดถธิดา   วงค์กระโซ่
 
1. นางสาวฐิตารีย์   ธีรชาญวิทย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทราวุธ   แหวนเงิน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   บูรณะ
 
1. นายธิติพลวัฒน์  ทะสา
2. นางสาวณัฐชญา   เกตุชัยวาล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำค้าง   แก่นอินทร์
2. นายบัณฑิต   พุทธอินทร์
 
1. นายธิติพลวัฒน์  ทะสา
2. นางสาวณัฐชญา   เกตุชัยวาล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วละมุล
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมลิ
4. เด็กหญิงฐิติมา  ทับเกตุ
5. เด็กชายทนงเดช  ศรีชนะ
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พิมพะ
7. เด็กหญิงนพิษฐา  หลวงวาริน
8. เด็กหญิงนัดตญา  แก้วละมุล
9. เด็กหญิงปรียาพร  มะลาทอง
10. เด็กหญิงมนทิรา  เหล่าเลิศ
11. เด็กหญิงลีลาวดี  บรรณธี
12. เด็กหญิงวารี  แสงอุ่น
13. เด็กหญิงวิมลสิริ  แหวนเงิน
14. เด็กชายอนุพันธ์  ม่วงอ่อน
15. เด็กหญิงเจนจิรา  พิมพะ
 
1. นายสฤษดิ์  มโนรัตน์
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
3. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
4. นางสุพัตตรา  แหวนเงิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญยุทธ  แก้วละมุล
2. นายธนโชติ  แหวนเงิน
3. นายบัณฑิต  พุทธอินทร์
 
1. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี    เขตนิมิตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  สงพิมพ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาลีทอง
3. นายกิตติพงษ์  เครือศรี
4. เด็กหญิงกิติยา  หลวงโครต
5. เด็กหญิงจรัญญา  ทองแย้ม
6. นางสาวจุฑามาศ  คงดี
7. เด็กหญิงชนนิกานต์  แสวงสุข
8. เด็กหญิงชนัญธิดา  สิงขรณ์
9. นางสาวชยาภรณ์  บุญเสก
10. นายทศพล  สิงขรณ์
11. นายทิชากร  พลทา
12. เด็กหญิงธนัฐฐิณีย์  อินตา
13. นายธนันสา  จันทอง
14. เด็กหญิงธารารัตน์  ดวงศรี
15. นายธีระศักดิ์  เดือนขาว
16. นางสาวนุชจรี  เพ็งเพชร
17. นายบรรพต  ขุมกระโทก
18. นางสาวพรนัชชา  ยอดโพธิ์
19. นางสาวมุกรินทร์  กางหอม
20. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้องภัย
21. นายวงศกร  จิตรแก้ว
22. นางสาววราภรณ์  แสงมาศ
23. นายวสันต์  แก้วละมุล
24. นายวัชระ  เครือวัลย์
25. นางสาววันนิดา  แต้มทอง
26. นายศรายุทธ  สมนาค
27. เด็กหญิงศิริกานดา  ทองหล่อ
28. นางสาวสาวิกา  งามเลิศ
29. เด็กหญิงสุชาดา  พรหมลิ
30. นายสุริยา  ม่วงอ่อน
31. เด็กหญิงสุวรรณี  พรมลิ
32. นางสาวหัทยา  ใจรักดี
33. เด็กหญิงอนัน  อินทร์นุช
34. นางสาวอรญา  แก้วเกิด
35. นางสาวอาทิติยา  พรหมลิ
36. นางสาวอิสราภรณ์  ม่วงอ่อน
37. นางสาวอุทัยวรรณ  อินหอม
38. นางสาวอ่อนทิวา  ไหมทอง
39. นางสาวเบญจภรณ์  ม่วงอ่อน
 
1. นายวันชัย  พงษ์สุระ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี   เขตนิมิตร
3. นางยุพาพร  สมภารเพียง
4. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
5. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
6. สิบเอกปทิตา  บุญประกอบ
7. นางสาวสิริวิมล  รุ่งเรือง
8. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิภพ  ตันทอง
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  ปาโกวงค์
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวปวีณา  ศรีชัยชนะ
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติวัฒน์   แสงมาท
2. นายวงศกร  แก้วละมุล
3. นายวีระยุทธ    แก้วละมุล
4. นายอนุวัฒน์  สวัสดี
5. นายอำนาจ   สิงขรณ์
6. นายแสงชัย   สิงขรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
3. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสกร   สิงขรณ์
2. นางสาวพิมพ์วิภา   ดำริสม
3. นางสาวรจนา   แก้วละมุล
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
2. นางสาวจินตนา  พลคำ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรภัทร  สิงขรณ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  คำภีระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  มีอำมาตย์
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. นางสุธาฝน  มนทอง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศักรินทร์  สีประดิษฐ
2. นายแสงชัย  สิงขรณ์
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตตรา  คำทา
2. นางสาวปิยะดา  ศรีชัยชนะ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทองหล่อ
 
1. นางสาวณัฐชญา  เกตุชัยชวาล
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง