สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุสยากร  โสภาบุตร
2. เด็กหญิงสุปรียา  แสงอุ่น
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจติพงษ์  ม่วงอ่อน
2. เด็กชายธนาคาร  พิมโคตร
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นางอภิญญาพร  วรแสน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิชัย  งามนัก
2. นายอรรถชัย  รัตนวัน
 
1. นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยวิเศษ
2. เด็กชายโชคอนันต์  ใจแข็ง
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นางสาวสุวิมล  บุราคร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีสัน
2. เด็กชายณัฐพล  เล้าลอดพ้วย
 
1. นายธนพล  ทิมแก้ว
2. นายวัชรพล  รุ่งเรือง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนินท์ธร  บุญช่วย
2. เด็กชายยุคลเดช  ทิพย์แสง
 
1. นางสาวสุวิมล  บุราคร
2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุจิกาญจน์  หงษ์สนิท
2. นายสมภพ  สุธาอรรถ
 
1. นางสาวสุวิมล  บุราคร
2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชราภรณ์  โยยิ่ง
2. นางสาวสุจิตรา  แหวนวิเศษ
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นางสาวสุวิมล  บุราคร
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตพจน์  จันทอง
2. เด็กหญิงทิพานัน  จันทอง
3. เด็กหญิงบุษยา  นนพิบุลย์
 
1. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
2. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  เดือนขาว
2. นายจินต์จุฑา  ทองเลิศ
3. นายอำนาจ  พงษ์สุระ
 
1. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวขนิษฐา  ปัดทา
2. นายสันติภาพ  มัสสุ
 
1. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
2. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ