สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพณิชพล  ใจสุระ
 
1. นางณัฐนภา   ต้นงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัชร  สุภนาม
 
1. นางสาวภัทรินันท์   สมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงดาว  วงษ์วัง
 
1. นางศุภัชญา  จันทะเขตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวรพีพรรณ  สิงขรณ์
 
1. นางณัฐนภา   ต้นงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  หอมใจ
 
1. นายประสิทธิ์  นามบุตรดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 52.25 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกาญจนา  วังกุล
 
1. นางสิรินาฏ   รชตธำมรงค์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.91 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  แก้วศรี
2. เด็กหญิงศรันย์พร  ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงสุภาพร  ใจเพ็ง
 
1. นางสาววรรณวิมล   จำปาหอม
2. นายทิศนันกร  เชื้อบัณฑิต
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ
2. นางสาวนันทิยา  โคษา
3. นางสาวพิจิตรา  ธารสอาด
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
2. นางเบญจมาส  เข็มพงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กล้วยนิจ
2. เด็กชายจักรพันธ์  รัตนวัน
 
1. นางศรุตา  ชมภูเขา
2. นางสาวอักษราภัค  หาดคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุธาทิพย์  เข็มทอง
2. นายณัฐวุฒิ  ไชยชาญ
 
1. นายสถิตย์  รชตธำมรงค์
2. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ประทุมวัน
 
1. นางสาวดวงตะวัน  งามแสง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์พร  บุตรสอน
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สายสินธุ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โกรัมย์
3. เด็กหญิงเพชรี  ศรชัย
 
1. นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล
2. นายเอกพงษ์  สายสินธุ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมวรรณ  แก้วเกิด
2. นางสาววรฉัตร  ชมภู
3. นางสาวศิริเกษ  แก้วละมุล
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
2. นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงคณิตา  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองหล่อ
 
1. นายอภิวัฒน์  วงศ์ภักดี
2. นายสุคนธ์  อำไพ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอรรถชัย  แสงมาศ
2. นายไพศาล  อักษร
 
1. นายบัณฑิต  คำแพง
2. นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ทรงเดช
 
1. นางสาวอาณิชยา  วรรณา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวดลฤดี  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายบัณฑิต  คำแพง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณฐกฤษณ์  ศรีสงค์
2. เด็กหญิงนัทชา  อสิพงษ์
3. เด็กหญิงปิยดา  บุญประกอบ
 
1. นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ์
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.92 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมเพชร  ใสแก้ว
2. นายณัฐกิตติ์  สีสัน
3. นางสาววนิดา  ภิรมย์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ์
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิตา   ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  ประมวล
3. เด็กหญิงหัทยา  ทวีชาติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย
2. นางเครือมาศ  ทองงาม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 1. นางสาวพรทิพย์  มะณีล้ำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  พงษ์ธนู
3. นางสาวอินถวา  ประมวล
 
1. นางเครือมาศ  ทองงาม
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ประมวล
2. เด็กหญิงชุลีพร  หงษ์พร
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  นาโสก
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  บึงไกร
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนะศักดิ์  แสงสอน
2. นายทนงศักดิ์  บุญเลิศ
3. นางสาวธนัชพร  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นายวรโชติ  วงศ์นิล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิจติตังค์  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายพีรวัฒน์  สิงขรณ์
3. เด็กชายอนิรุทธ์  ดอนเหลือม
 
1. นายจำเนียร  ใจนวน
2. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตติญา  ตาเมือง
2. นางสาวปรียาภรณ์  วงษ์รักษ์
3. นางสาวปวีณ์นุช  บุญเลิศ
 
1. นายจำเนียร  ใจนวน
2. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ประโยธิน
2. เด็กชายอานนท์  นิลชัย
 
1. นายประเสิรฐ  เติมใจ
2. นางสาวขนิจฐา  ไชยนิคม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิติยา  พงษ์ธนู
2. นายสนธยา  ประทุมวัน
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นายวรโชติ  วงศ์นิล
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาดา  บุึตรงาม
2. เด็กหญิงฐิติยาพร  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงธิรพา  พงษ์สุระ
4. เด็กหญิงสกุณา  กลอนกระโทก
5. เด็กหญิงสุริยาพร  มะโนรัตน์
 
1. นายไพโรจน์   อุทธะจันทร์
2. นายวีระวุฒิ  จังอินทร์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 6 1. นางสาวกรวินท์  สีสัน
2. นางสาวจิราภา  แหวนเงิน
3. นางสาวประทุมพร  จันดา
4. นางสาวอมินท์ตรา  คำเสียง
5. นางสาวอิสราภรณ์  ทองดี
 
1. นายวีระวุฒิ  จังอินทร์
2. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  คำเสียง
2. นางสาวนิตยาภรณ์  พรมหลวงศรี
3. นางสาวนิภาพร  เทียนสันเทียะ
4. นางสาวภารดี  แถบหอม
5. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริพูล
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 1. นายกรณินทร์  มุ่งหมาย
2. นายภิรมณ์  อัครชาติ
3. นายวิชวัฒน์  คำเขื่อง
4. นางสาวสุนิตรา  แก้วกอง
5. นายเอื้อมงคล  สร้อยจิต
 
1. นายเสถียร  วันดี
2. นายโกสัลล์  จุลเหลา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษชัย  แหวนเงิน
2. นายคณิศร  บุญช่วย
3. นายจิรพงศ์  ผาธรรม
4. นางสาวดารารัตน์  มูลจัด
5. นางสาวนันทิยา  แหวนเงิน
6. นางสาวปริชญา  สำราญใจ
7. นายปรีดี  สีตะวัน
8. นางสาวปัญญาพัฒน์  เดือนขาว
9. นางสาวพริม  เพชรเอี่ยม
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ใจแข็ง
11. นางสาววนิดา  พิละ
12. นายวรยุทธ  บึงไกร
13. นายวรุตน์  แสงมาศ
14. นายวันชัย  ประมวล
15. นางสาวสิริลักษณ์  ปิ่นหอม
16. นางสาวสิริลักษณ์  แหวนวงษ์
17. นางสาวสุขริตา  อัครชาติ
18. นายอภิศักดิ์  ผาสุข
19. นายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
3. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
4. นายณรงค์  ศรไชย
5. นายทวีศักดิ์  ศรีสุข
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริศนา  ศรีหอมชัย
 
1. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพริม  เพชรเอี่ยม
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรมวรากร  จันดำ
2. นางสาวศิริิวิภา  ยอดไฟอินทร์
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  สุมังคะเศษ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรดี
3. เด็กหญิงนุชจรี  บุญประกอบ
4. เด็กหญิงปภัสวรรณ  ใจอ่อน
5. เด็กหญิงปวีณา  สุริยมะณี
6. เด็กหญิงปานชนก  สุภากุล
7. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ศรีเลิศ
8. เด็กหญิงภาวิณี  ชุมพล
9. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พรหมลา
10. เด็กหญิงสโรชา  จันทรชาติ
 
1. นายโกสัลล์  จุลเหลา
2. นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์
3. นายเสถียร  วันดี
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  วังกุล
2. เด็กหญิงพัชรี  บุญทัน
 
1. นายณัฐวัตร  สีสัน
2. นายสมรรถชัย  ศรีเลิศ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวนฤมล  ดอนเหลือม
2. นางสาวศิราณี  นรดี
 
1. นายจรัส  ศิริเลิศ
2. นายศักธิพร  ศรีดาชาติ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาพร  เทียนสันเทียะ
 
1. นางสาวนารี  สุดแน่น
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐ  แก้วคำ
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุไรวรรณ  บุญเต็ม
 
1. นางสาวนารี  สุดแน่น
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิศ  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญาทิพย์  ดอนเหลือม
 
1. นางสาวนารี  สุดแน่น
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนธรณ์  จำปางาม
 
1. นางสาวนารี  สุดแน่น
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดรัลพร  โสดาจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายวีรภัทร  ไพรวรรณ
 
1. นางสาวนารี  สุดแน่น
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมเพชร  ใสแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 -    
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณฤดี  แหวนเงิน
2. นายสหรัฐ  แสงทอง
3. นายโสมนัส  แก้วเกตุ
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
2. นางสาวนารี  สุดแน่น
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญรัมย์
2. นายจักรพงษ์  มังคชาติ
3. นายวรากร  นรดี
4. นายสิทธิชัย  สงเหล่า
5. นายอมร  บุญประกอบ
 
1. นายกิจจา  เตารัตน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิฑามาศ  ประวิง
 
1. นายกิจจา  เตารัตน์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญรัมย์
 
1. นายกิจจา  เตารัตน์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกอบดาว   วิเศษพงษ์
2. เด็กหญิงกอบเดือน   วิเศษพงษ์
3. เด็กหญิงกุลจิรา   วิเศษชาติ
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย   มากคล้าย
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   ดวงศรี
6. เด็กหญิงชนัญญา   นรดี
7. เด็กชายชลสิทธิ์   ไพลธุรี
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ศรีธรรม
9. เด็กหญิงตรีรักษ์   เข็มพงษ์
10. เด็กชายธนชาติ   บุดดา
11. เด็กชายธนวิทย์   นนทะสร
12. เด็กชายธนากร   ตันสมรส
13. เด็กหญิงธรณ์ธันย์   ระยับศรี
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์   วิยาสิงข์
15. เด็กหญิงบุษบากร   จอยนอก
16. เด็กหญิงบุษยมาศ    บุญประกอบ
17. เด็กชายประยุทธ   ไชยภา
18. เด็กหญิงปิยาภรณ์   ศรีบริบูรณ์
19. เด็กหญิงพิมนภา   จุปะมานะ
20. เด็กหญิงพิมผกา    บุตรดี
21. เด็กชายภัทรพงศ์   แก้วประจำ
22. เด็กหญิงภัทรเนตร   ทองมา
23. เด็กชายภานุวัฒน์   ยศสุวรรณ
24. เด็กชายภูมิรพี   วิเศษชาติ
25. เด็กหญิงลาวัลย์   แตบไธสง
26. เด็กหญิงวาสนา    อ่อนสุข
27. เด็กหญิงวิภาดา   ขาวสะอาด
28. เด็กหญิงศศิธร   ศรียงยศ
29. เด็กหญิงศิริพร   ชัยโม
30. เด็กหญิงสิรัชชา   ศรีนาค
31. เด็กหญิงสิริลักษณ์   แหวนวงษ์
32. เด็กหญิงสืรืกานดา   รูปคุ้ม
33. เด็กหญิงสุกัญญา   หงส์สนิท
34. เด็กหญิงสุกัญญา    ศิลาชัย
35. เด็กหญิงสุชาดา   กาละพัฒน์
36. เด็กหญิงสุพัตรา    อสิพงษ์
37. เด็กหญิงอรนัท   รานุสัตย์
38. เด็กหญิงอารีรัตน์    ศรีเลิศ
39. เด็กหญิงอารีรัตน์   เข็มทอง
40. เด็กชายเก่งกิจ   สีหิน
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกรดา  พรหมลิ
2. นางสาวกมลวรรณ  แหวนวงษ์
3. นายกิตติพงษ์  หงษ์ทอง
4. นายกิตติศักดิ์  กางหอม
5. นางสาวจารุณี  ศรีบริบูรณ์
6. นางสาวชลธิชา  พงษ์สุวรรณ
7. นายชัชดนัย  ไพลธุรี
8. นายชัยมงคล  ถาพันธ์
9. นายชานนท์  บุญเชิด
10. นางสาวฐิติมา  โนนสูง
11. นางสาวณัฐริกา  หงษ์สนิท
12. นายณัฐวุฒิ  เตชะ
13. นางสาวดวงชีวรรณ  รื่นรวย
14. นางสาวธนชมล  จูมแก้ว
15. นายธราธร  พงษ์สุวรรณ์
16. นางสาวนิดธิดา  เข็มพงษ์
17. นายนิพล  ปิ่นหอม
18. นางสาวบุษบา  ใจแก้ว
19. นายประวิทย์  นะเนตร์
20. นางสาวผ่องอำไพ  ทวีชาติ
21. นางสาวพรประภา  พงษ์ธนู
22. นางสาวพรพิมล  พันชนะ
23. นางสาวพัชรีภรณ์  ทีฆา
24. นางสาวพัณณิตา  บุญเสริม
25. นางสาวยุวธิดา  เดือนขาว
26. นางสาวรุ่งทิวา  วันทา
27. นายวรากร  นรดี
28. นางสาวศุภาพิชย์  นันทะ
29. นางสาวสงกรานต์  พลรักษ์
30. นายสิทธิชัย  สงเหล่า
31. นางสาวสิรินา  โฆษา
32. นางสาวสุกัญญา  บุตรดาวงษ์
33. นางสาวสุกัญญา  คำเสียง
34. นางสาวสุมาลี  ยอดอาจ
35. นายอมร  บุญประกอบ
36. นางสาวอารีรัตน์  นรดี
37. นางสาวอารีรัตน์  ศรีลาชัย
38. นางสาวอุไรรัตน์  อ่อนขาว
39. นางสาวอ้อมพร  นะคะสอน
 
1. นายกิจจา  เตารัตน์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพภิรมยา  ชัยชนะ
2. นายบุรวัช  โสดา
3. นางสาวพัชราภรณ์  สีดาชมภู
4. นายสุทัศน์  คำเสียง
5. นางสาวสุนิสา  รักไทย
6. นายสุเจตน์  แหวนเงิน
 
1. นายสุคนธ์  อำไพ
2. นายคุณาพจน์  คลธา
3. นางพัชรินทร์   เทียบคุณ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.16 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  ปั้นทอง
 
1. นางธันยภัส  สีดาดิลกกุล
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปริชญา  สำราญใจ
 
1. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรดุลย์  คำลี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมควร
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรรยาวรรธ์  อินทร์ตา
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  แสวงผล
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมงาม
 
1. Ms.Abelard G.  Garda
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวอุดมลักษณ์  กล้วยนิจ
 
1. Ms.Abelard G.  Garda
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.02 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  แก้วละมุล
 
1. MissRaya  M. Fabrigas
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสินีนาฎ  แหวนเงิน
 
1. Mr.Carl Jose Abelard  G.Garcia
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรุฒม์  แขกทอง
2. เด็กหญิงซ่อนทราย  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงญาตาวี  ต้นงาม
4. เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญประกอบ
5. เด็กชายวีรภัทร  ไพรวรรณ
 
1. นางสาววริษา  ศรีเลิศ
2. นายบุญถึง  ต้นงาม
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญอุ้ม
2. นางสาวปิยะพร  รัตนวัน
3. นางสาวพรสิริ  พันธมาศ
4. นายสุนธวัฒน์  นรดี
5. นางสาวเจนจิรา  แสงมาศ
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
2. นายณัฎฐวัตร   คำมา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแก้วกานต์  โยธะกา
 
1. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคณิตา  สินธุ์วัตร
 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกร  จิตร์ไทย
 
1. นางสาวศรัญญา   รัตนทวีชัยพร
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาพร  เข็มทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชลิตาภรณ์  ประมวล
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เข็มทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
2. นางสาวชนินทรา   ผ่องแผ้ว
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธันยรัตน์  ทองดี
2. นางสาวสุกัญญา  พันเพ็ชร
 
1. นางสาวชนินทรา   ผ่องแผ้ว
2. นายคุณาพจน์  คลธา
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลจิรา  ปรึกษาดี
2. นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ
3. นางสาวทักษิณา  ปิ่นหอม
4. นายธรรมวรากร  จันดำ
5. นางสาวพัชรา  สร้อยเพชร
6. นายอนุวัตร  ทองก่ำ
7. นางสาวเจนจิรา  เลาเลิศ
8. นางสาวเพ็ญวิไลพร  สีสัน
9. นางสาวแสงเดือน  บุดดาวงศ์
 
1. นายบุญถึง  ต้นงาม
2. นางณัฐนภา  ต้นงาม
3. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทินมณี  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุดตานนท์
3. เด็กหญิงนิตยา  สมาน
4. เด็กชายยุทธศาสตร์  พงษ์สุระ
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ระยับศรี
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  อัครชาติ
2. นายนคร  เตชะ
3. นางสาวปภาวรินท์  แซ่โค้ว
4. นางสาววราภรณ์  พยุงศิลป์
5. นางสาวศิริลักษณ์  พันธ์ศิริ
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขเสน
2. เด็กหญิงชุดาภา  คำเสียง
3. เด็กหญิงดวงดาว  วงษ์วัง
 
1. นางสาวพวงทิพย์  แหวนวงษ์
2. นางอภิญญาพร  วรแสน
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวกมลชนก  แพงแก้ว
2. นางสาวปนัสยา  โปยทอง
3. นางสาวสุภาวดี  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  เครือมาศ
2. นางอภิญญาพร  วรแสน
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงชลิตาภรณ์  ประมวล
3. เด็กชายสมบัติ  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
2. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์  แหวนเงิน
2. นายพีระพล  สิงขรณ์
3. นายฤทธิชัย  แก้วละมุล
 
1. นางกรรณิการ์  เครือมาศ
2. นางสาวพวงทิพย์  แหวนวงษ์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักดุล  คำลี
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  โคษา
 
1. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
2. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิตติญา  ตาเมือง
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณฐกฤษณ์  ศรีสงค์
2. เด็กชายวัชระชัย  ทำหา
 
1. นายบัณฑิต  คำแพง
2. นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศศิกานต์  ศรีเลิศ
 
1. นายชำนาญ  หงษ์สนิท
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัศราวุธ  สานทอง
 
1. นางสาวอาณิชยา  วรรณา
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัชระ  ใจดี
 
1. นางพุ่มพวง  ผ่านพินิจ
 
87 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
88 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรกร  ทุมเสน
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
89 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยณรงค์  ประมวล
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
90 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภษร  ธนะชาติ
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
91 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันยารัตน์  กระวันทา
2. นางสาวกาญจนา  พงษ์สุระ
3. นางสาวกิตติมา   สมพงษ์
4. เด็กชายก้องเกียรติ  ใจกล้า
5. เด็กชายจิตรกร  ทุมเสน
6. นายจิรกิตติ์  เทียบคุณ
7. นายชัยณรงค์  ประมวล
8. เด็กหญิงทัศนาวลัย  เติมใจ
9. นางสาวทิพภิรมยา  ชัยชนะ
10. เด็กชายธนิต  กิ่งแก้ววัฒนา
11. เด็กหญิงนันทิพร  จันทอง
12. นางสาวนาตยา  ดอนเหลือม
13. นายบุรวัช   โสดา
14. เด็กชายปรัชญา  ราษี
15. นางสาวพัชราภรณ์  สีดาชมภู
16. นายพีรพงษ์  เกษกุล
17. เด็กชายมงคลชัย  แหวนวงษ์
18. นายรุ่งโรจน์  เนตรกาศ
19. นางสาวลดารัตน์  พูนทอง
20. เด็กชายวัชระชัย  ท่าหาร
21. เด็กชายศรัณย์  พวงทอง
22. นายศุภษร  ธนะชาติ
23. นายสุทัศน์  คำเสียง
24. นางสาวสุนิสา  รักไทย
25. นายสุริยา  คำพินิจ
26. นายสุเจตน์  แหวนเงิน
27. นางสาวหทัยชนก  ชายผา
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทา
29. นางสาวอรสา   เงินจันตา
30. นางสาวโฟริตา  ร่วมทอง
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
2. นายสุคนธ์  อำไพ
3. นายประเสริฐ  เติมใจ
4. นางพัชรินทร์  เทียบคุณ
5. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ
6. นางบุญเรือน   คูณทวี
7. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุสยากร  โสภาบุตร
2. เด็กหญิงสุปรียา  แสงอุ่น
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจติพงษ์  ม่วงอ่อน
2. เด็กชายธนาคาร  พิมโคตร
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นางอภิญญาพร  วรแสน
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิชัย  งามนัก
2. นายอรรถชัย  รัตนวัน
 
1. นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยวิเศษ
2. เด็กชายโชคอนันต์  ใจแข็ง
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นางสาวสุวิมล  บุราคร
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีสัน
2. เด็กชายณัฐพล  เล้าลอดพ้วย
 
1. นายธนพล  ทิมแก้ว
2. นายวัชรพล  รุ่งเรือง
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนินท์ธร  บุญช่วย
2. เด็กชายยุคลเดช  ทิพย์แสง
 
1. นางสาวสุวิมล  บุราคร
2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุจิกาญจน์  หงษ์สนิท
2. นายสมภพ  สุธาอรรถ
 
1. นางสาวสุวิมล  บุราคร
2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชราภรณ์  โยยิ่ง
2. นางสาวสุจิตรา  แหวนวิเศษ
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นางสาวสุวิมล  บุราคร
 
100 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตพจน์  จันทอง
2. เด็กหญิงทิพานัน  จันทอง
3. เด็กหญิงบุษยา  นนพิบุลย์
 
1. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
2. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ
 
101 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  เดือนขาว
2. นายจินต์จุฑา  ทองเลิศ
3. นายอำนาจ  พงษ์สุระ
 
1. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวขนิษฐา  ปัดทา
2. นายสันติภาพ  มัสสุ
 
1. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
2. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรา  ทุมพร
2. เด็กหญิงฐิณัชฎา  บุญจอม
3. เด็กชายภานุเดช  สายสินธุ์
 
1. นายกิตติศักดิ์   ดิษฐอ่วม
2. นางพัชรินทร์  เทียบคุณ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธนวัฒน์  ระยับศรี
2. นายยุทธพิชัย  คำเสียง
3. นายสุจินดา  บึงไกร
 
1. นายกิตติศักดิ์  ดิษฐอ่วม
2. นายภาณุวัฒน์  ปิ่นหอม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สีสัน
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประกอบดี
3. เด็กหญิงสุวลี  นะตะ
 
1. นางพัชรินทร์  เทียบคุณ
2. นายกิตติศักดิ์  ดิษฐอ่วม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทิพัฒน์  สีสัน
2. นางสาวสุจิรา  ยางสา
3. นางสาวอรสา  คำเสียง
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงการะเกด  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  ไชยชาญ
3. เด็กหญิงอรยา  หนองฮี
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  พรมมะลิ
2. นางสาวพูนทรัพย์  มัฐผา
3. นางสาวรัตติญา  แสงมาศ
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมยุรา  นกยูงทอง
2. นางสาวลดาวรรณ์  แหวนวงษ์
3. นายอัครพล  ศรีเลิศ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  โภคา
2. เด็กหญิงนงณัฐชาญ์  สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มังษะชาติ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู