สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 52.25 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกาญจนา  วังกุล
 
1. นางสิรินาฏ   รชตธำมรงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปริชญา  สำราญใจ
 
1. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรรยาวรรธ์  อินทร์ตา
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  แสวงผล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสินีนาฎ  แหวนเงิน
 
1. Mr.Carl Jose Abelard  G.Garcia
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชลิตาภรณ์  ประมวล
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เข็มทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
2. นางสาวชนินทรา   ผ่องแผ้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธันยรัตน์  ทองดี
2. นางสาวสุกัญญา  พันเพ็ชร
 
1. นางสาวชนินทรา   ผ่องแผ้ว
2. นายคุณาพจน์  คลธา