สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.91 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  แก้วศรี
2. เด็กหญิงศรันย์พร  ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงสุภาพร  ใจเพ็ง
 
1. นางสาววรรณวิมล   จำปาหอม
2. นายทิศนันกร  เชื้อบัณฑิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กล้วยนิจ
2. เด็กชายจักรพันธ์  รัตนวัน
 
1. นางศรุตา  ชมภูเขา
2. นางสาวอักษราภัค  หาดคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ประทุมวัน
 
1. นางสาวดวงตะวัน  งามแสง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  วังกุล
2. เด็กหญิงพัชรี  บุญทัน
 
1. นายณัฐวัตร  สีสัน
2. นายสมรรถชัย  ศรีเลิศ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวนฤมล  ดอนเหลือม
2. นางสาวศิราณี  นรดี
 
1. นายจรัส  ศิริเลิศ
2. นายศักธิพร  ศรีดาชาติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรดุลย์  คำลี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมควร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.02 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  แก้วละมุล
 
1. MissRaya  M. Fabrigas
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรุฒม์  แขกทอง
2. เด็กหญิงซ่อนทราย  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงญาตาวี  ต้นงาม
4. เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญประกอบ
5. เด็กชายวีรภัทร  ไพรวรรณ
 
1. นางสาววริษา  ศรีเลิศ
2. นายบุญถึง  ต้นงาม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวกมลชนก  แพงแก้ว
2. นางสาวปนัสยา  โปยทอง
3. นางสาวสุภาวดี  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  เครือมาศ
2. นางอภิญญาพร  วรแสน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชราภรณ์  โยยิ่ง
2. นางสาวสุจิตรา  แหวนวิเศษ
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นางสาวสุวิมล  บุราคร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวขนิษฐา  ปัดทา
2. นายสันติภาพ  มัสสุ
 
1. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
2. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ